فرخنده باد ششم جدی روز تاریخی ونجات مردم افغانستان

فرخنده باد ششم جدی روز تاریخی ونجات مردم افغانستان

           ششم جدی بمثابه بزرگترین رویداد تاریخی در تاریخ معاصر افغانستان میباشد . ششم جدی روز نجات مردم افغانستان از چنگال مستبد ترین ظالم طاغوتی حفیظ اله امین وباند تبهکارش بود که به سر نگونی مرگبار حاکمیت ننگین آن انجامید

Read More