برخیز – عبدالو کیل کوچی

عمومی

برخیز که تا ازمن وتوما بسازیم-

از قطره و هرچکله دریا بسازیم

یک موج خروشنده توفان تلاطم

یک سیل خروشان فلکسابسازیم

طرح نو سازنده  و کا را وموثر

یک راه حل ی قابل اجرابسازیم

برکلبه ی تاریک ستمدیده مردم

یک روشنیُ شاد دل آرا بسازیم

برخیزکه تا راه بریم سوی افقها

یک جنبش رزمی  توانا بسازیم

تاپرچم آزاده  این خلق وطن را

افراشته در گنبد حضرا بسازیم

از مردم آزاده وبازوی جوانان

یک قوت رزمنده پیشوابسازیم

تعلیم وسواد قلم و فهم سخن را

هر جا همگانی ودل آرابسازیم

باسازش ازخود گذریها وتحمل

یکجبه ی همبسته ویکتا بسازیم

باوحدت همبستگی خلق وطنرا

آزاد ز رنج  و غم دنیا بسازیم

عبدالو کیل کوچی