شب شعر و موسیقی باهنرمندان ورزیده افغانی و کشور دوست هند

شب شعر و موسیقی باهنرمندان ورزیده افغانی و کشور دوست هند

 حلول تعطیلات تابستانی که اغلب شهروندان این کشور منجمله مهاجرین و پناهندگان با سپری نمودن مشاغل کاری و آموزشی و خستگیهای ناشی از آن به انتظار رسیدن این ایام لحظه شماری میکنند

Read More