امریکا سوال جنگ افغانستان را از لابی‌گران اسراییل، انحصارگران نفت و بازرگانان تجهیزات جنگی بپرسد! ـ نویسنده محترم ملک ستیز

امریکا سوال جنگ افغانستان را از لابی‌گران اسراییل، انحصارگران نفت و بازرگانان تجهیزات جنگی بپرسد! ـ نویسنده محترم ملک ستیز

                                                                                                در شرایطی که دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا همچنان در یک خلا و درک واقعی نسبت به افغانستان قرار دارد

Read More