موضعگیری نا مشخص در قبال منازعات منطقوی به صلح کمک نمیکند – عبدالوکیل کوچی

موضعگیری نا مشخص در قبال منازعات منطقوی به صلح کمک نمیکند – عبدالوکیل کوچی

  درجهان ی پر ازتناقضات ،جنگ وتجاوز ،حملات خونین ، قتل عام مردم ، ظلم وستمگری ،غارت وچپاول ،زورگویی وخود محوری ، آقایی وبرده گی ، خونریزی وخونخواری وبخصوص در شرایطی که لحظه به لحظه ، صلح با جنگ فرا نیابتی تهدید میشود ، امتناع از موضعگیری مشخص و روشن ، دردی را دوا ومشکلی را حل کرده نمیتواند

Read More