سلاح و جهل – ف.بری

عمومی

 

گر سلاح افتد بدست جاهلان

 

از صلاح و امن نمی یابی نشان

میشوند تلقین به موهوم و ریا

می ندانند امر حق از ماجرا

عهد و ایمان آورند بر ناروا

از طریق مرشد فتنه گرا

با فریب جنت و غلمان و حور

فرض دانند قتل و غارت و ترور

عاملان فتنه یی جنگ و جهاد

در تبانی با اجانب بر عناد

خلق افغان را بهم انداختند

پشته ها از کشته هاشان ساختند

این مصیبت است روان در ملک ما

با جهاد فتنه خلقی شد تباه

چون ستیزند با ره فرزانگان

گشته اند رسوا به چشم این وآن

فتنه انگیزان با مکر و فسون

گشته اند از دید بینایان زبون

داد میخواهد ملت زین عاملان

عاقبت سخت است بری بر قاتلان

ف.بری