خورشید آزادی ـ سروده از محترم عبدالو کیل کوچی

خورشید آزادی ـ سروده از محترم عبدالو کیل کوچی

         

خور شید آزا دی  ، ای  نور  جاودان  

یا دت همی گرامی ،تا هست این جهان

یا د طلوع  وتا بش و آن گردش منوب

خورشید راخلل نرسد زآنکه هرغروب

آغا ز گر طلوع درخشان د یگر یست

فردا بیاد و نام  تو  دوران  دیگریست

ای رهبر عز یز  و  انیس  ستمکشان

نام تو ما ند گار  تر از   ذروه  زمان

تاریخ از تو یافت  شکوه زمانه  را

خواهد ترا  دوباره ، بسوی  کرانه ها

تو ، بر تر از سپیده دم قله ها ستی

در خا طرا ت زند  گیی  خلقها  ستی

اند یشه و اصول مرام  تو زنده  است

درس کتاب حرف و پیام تو زنده است

درقطره قطره خونم آموزه های توست

مرهون آفر ینش  بی  ا نتهای  توست

میرا ث پر بها ی  تو در پهنه زمان

درس بزرگ صفحه تاریخ زند گیست

 تابشکند هرآنچه که زنجیربرده گیست

باشد که همصدا همه گویند  این شعار

پیروز باد  جنبش  رو شنگرا ی   تو

افراشته باد

پرچم

اندیشه های تو

عبدالو کیل کوچی

Related posts