ايشچي پروژه ي براي حذف جنرال دوستم ـ محترم (استاد – صباح)

عمومی

 

وطنم

1

درسایه ی پرچم تو تصویرمیشوم با واژه های نام تو تعبیر میشوم

بريادتودرسردي وسوکت اين شهر

قطره قطره خون شده وپیرمیشوم.

تذ کرضروري!

2

مي خواستم به عرض برسانم  –من هيچگونه نسبت قومي ، سياسي ، حزبي ، نژادي ووابستگي اقتصادي وخويشاوندي باسترجنرال عبدالرشيد دوستم ندارم وهيچ زماني درجنبش وشمال افغانستان نيزاجرايي وظيفه نکرده ام وچند باري جسته وگريخته ملاقاتهاي پيرامون کتاب تاريخم که عنقريب به پايان مي رسد باجنرال دوستم داشته ام وخواستم پيرامون حوادث سياسي ونظامي افغانستان منحيث يک شخصيت مطرح چيزهاي ازموصوف بشنوم وآنهم گاهي گاهي نسبت اختلال  اطرافيان قديمي جنرال دوستم به مشکل مواجه  مي گرديد وآنان چنان برداشت نموده بودند که گويا درموقف آنان ويا کرسي شان رارمي گيرم . يکي دوباري جنرال تقاضا داشتند تادرصفوف جنبش بپيوندم واحترامانه معذورت خواستم . شايد خيلي ها فکرکنند که چرا ازوي حمايت نموده ام . بايد گفت نه تنهاحمايت نکرده ام بلکه حقايقي است که به مثابه يک روشنفکربايد مطرح کرد ونوشت .

چند ارزشمندي که دروجود جنرال وکارکردهايش وصحبتهاي سريع که باموصوف داشتم وحوصله مندي وبيان حقايق اززبان وي ، صداقت وصمميت درگفتاروکردارش باعث شد تاحقايق هاي رادرديدگاه هاقراربدهم.

جنرال دوستم ازيک روستايي دورافتيده کشوروازيک کارگرساده تااينجا پيش آمد که اين خود نبوغ وترزشمندي ويرا ثابت مي سازد واين کاريست بي نهايت مشکل وارزشمند .

جنرال دوستم شخصيتي شد که بي باکانه وصداقتمندانه دردها، خواستها ، غم واندوه مردمش رامردانه انعکاس داد ودرين مسيرکوچکترين غفلت هم نکرد. درزمان اقتدارش درشمال صدها روشنفکراين وطن را ازاقوام مختلف ازچنگال بنياد گرايان تنطيمي نجات وآنانکه علاقمند به بيرون شدن ازکشوربودند زمينه رابرايشان مساعد وآنانيکه مايل به کاربودند به وظيفه گماشت . امامتاسفانه هيچگاهي ( بدون ازسترجنرال نبي عظيمي ) کسي ازين خدمات جنرال يادآوري وسپاس نکردند وبه قول انديشمند بزرگ ، عادتهاي ارتجاعي دربعضي ها زبانه مي کشد.

وچيزهاي زيادي که درينجا لازم نيست بنويسم . بادرودهاي گرم .

دوستم خاري درکنارغني ؟؟؟

3

جنرال دوستم مرد قدرتمند ، دو سال و اندي قبل به تيم اشرف غني پيوست تا با پيوستن خود بتواند منافع مردم ازبک را تامين کند. پيروزي اشرف غني به قدرت رسيدن جنرال دوستم به عنوان مرد شماره دوم قدرت در افغانستان امري آساني نبود که از سوي همه از جمله چهره هاي معلوم الحال در کنار اشرف غني پذيرفته شود.

برخي با هويت هاي مجهول وراستگرا برخي نيز باپيشنه اي تنظيمي وعده با هويت طالبي نمي خواستند که جنرال دوستم در کنار غني داراي چنان جايگاه رفيع و نيرومندي باشد. اين بدبيني اين زمينه را فراهم ساخت که دوستم در دو سال معاونت اول رئيس جمهور جايگاه قانوني خود را در حکومت اشرف غني احراز نکند.

چرا دوستم مرد شماره دوم نشد؟

بر اساس قانون اساسي، بعد از رئيس جمهور، معاون اول او صاحب صلاحيت هاي رياست جمهوري مي شود، اما با سفرهاي مکرر رئيس جمهور، مرد شماره دو حکومت، اين صلاحيت را بدست نياورد که به جاي اشرف غني تکيه زند و صلاحيت هاي قانوني خود را احراز کند. يعني اشرف غني و تيم او اين صلاحيت قانوني را از او دريغ داشتند.

سرانجام جنرال دوستم لب به شکايت گشود و در يک سخنراني که بعد از برگشت از عمليات عليه طالبان، در جمع فرماندهان و هواداران خود، رياست جمهور را قوم گرا خواند و گفت: اگر حنيف اتمر مشاور امنيت ملي او و معصوم استانکزي اگربگويد که شيرسياه است اشرف غني نيز قبول مي کند.!.

دوستم دردوسال اداره غني

4

دوستم در روزهای نخست رسیدن به قدرت در کابل با جامعه مدنی همگام شد، ورزشکاران را ستود، با نیروهای امنیتی همدردی کرد، طرح‌های برای بهبود اوضاع عمومی ارائه داد و یک چهره معتدل‌ از خود ارائه داد و برای باز کردن فصل دولتمداری آمادگی گرفت. اما اوکه خود را رهبر بلامنازع ازبک‌های افغانستان می‌داند و میان همتبارانش محبوبیت هم دارد، رفته رفته به حاشیه رفت، از نداشتن اختیارات لازم در دولت و سهم کمتر از قدرت شکایت کرد و حتی گزارش شد که آمریکا برای انجام یک سفر رسمی به او ویزه نداد.

درعوض دوستم برای سرکوب مخالفان مسلح در ولایت‌های شمالی که پایگاه سنتی قدرت او است، فعال شد، به روسیه سفر کرد و سپس از مسکو درخواست کمک نظامی برای افغانستان مطرح کرد.

کمين برجنرال دوستم

5

جنرال دوستم درهنگام واکنش شان در مورد توطیه قتل نافرجام شان درغورماچ که باعث کشته شدن بهترین افراد با اعتمادش شد وعده کرده بود، کسانیکه توسط شورای امنیت درطراحی ترور وی دست داشته است را بزودی شناسایی کرده و به سزای عمل شان خواهد رساند. یک منبع موثق گفته است که جنرال دوستم احمد ایشچی والی سابق جوزجان را به اتهام دست داشتن و همکاری با اتمر و استانکزی در توطیه قتل نافرجامش درغورماچ مي دانست.

اختلاف غني ودوستم

نماينده جنرال دوستم ميگويد: اختلافات جنرال دوستم و رییس‌جمهور هنوز پابرجاست، اما تماس‌هایی میان رییس‌جمهور و معاون اولش در این روزها برقرار شده است. رییس‌جمهور از جنرال دوستم در این تماس‌ها خواسته تا حامی نظام باشد، ما حامی نظام هستیم، اما خواستار اصلاحات و آوردن امنیت استیم. پیش‌رفت‌های کوچکی در گفتگوهای رییس‌جمهور و معاون اول به میان آمده، اما اصلاحات، برنامه‌های امنیتی در آجندای ریاست‌جمهوری نیست، اما می‌گوید، باید نظرهای معاون اول، در کارهای حکومتی مدنظر گرفته شود، اصلاحات به میان بیاید و عدالت حاکم شود. یک بخش اقوام در حاشیه قرار داده شده، ما خواهان توازنیم و برای همین می‌خواهیم تعادل و توازن برقرار شود.

سناريوي که برضد جنرال دوستم شکل گرفت

6

سخنان سريع جنرال دوستم گرچه با واکنش صريح از سوي حکومت و شخص اشرف غني مواجه نشد، اما به نظر مي رسد که کينه اين سخنان در دل اشرف غني و تيم او نشست و تيم اشرف غني مترصد فرصت ماندند تا ابهت و شخصيت جنرال را خرد کنند و کينه هاي خود را نسبت به او فرو بنشانند. ماجراي احمد ايشچي بهترين زمينه را براي حکومت و تيم او از يک طرف و برخي منابع غربي که روسيه را رقيب جدي خود مي انگارند از سوي ديگر به وجود آورد.

به قول معروف چاقوي حکومت از يک طرف و منابع غربي از سوي ديگر دسته پيدا کرد تا به قطع ريشه هاي دوستم بپردازند. تلويزيون طلوع، که عنوان يک رسانه ي پروژه اي نام گرفته و در بدل پول هر تبليغ غير اخلاقي را مرتکب مي شود، اين پروژه را روي دست گرفت. و باعث شد که احمد ايشچي با مظلوم نمايي به کابل بيايد و اتهام نزديکي او به طالبان به فراموشي سپرده شود و يک چهره معصوم و بي گناهي از او ترسيم گردد.

هم جناح هايي از حکومت در رثاي او گريه کنند همه رسانه هاي غربي اشک تمساح بريزند!

تلويزيون طلوع گام هاي ديگري برداشت واعلام کرد که ايشچي براي معاينه به بگرام مي رود تا تجاوز دوستم بر او آشکار و مشخص شود، کساني که اين معاينه را انجام مي دهند نيروهاي امريکايي مستقر در بگرام هستند.

بنابراين در اين سناريو تلويزيون طلوع، مقام هاي حکومت و مقام هاي خارجي در صف واحد قرار گرفته هر کس بر اساس منافع خود تلاش مي ورزند. تلويزيون طلوع به پوشش رسانه اي اين پروژه پرداخته و توسط اين دو نيرو پشتيباني لوژيستکي مي شود.

چرا جنرال دوستم دیداربا غنی را نپذیرفت؟؟؟

7

جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری دیدار با غنی را نپذیرفت.

این در حالی است که هیئت حل اختلاف جنرال دوستم با رئیس جمهور غنی هیچ پیشرفتی در این زمینه نداشته است زیرا حکومت وحدت ملی شرایط دوستم را نمی‌پذیرد. برخی از منابع آگاه مدعی هستند که اشرف غنی رئیس جمهور در بازدیدش از ولایت بلخ خواستار دیدار با جنرال دوستم شده بود اما وی این دیدار را نپذیرفته است.

سخنگوی حزب «جنبش اسلامی» پیش از این نیز اعلام کرده بود تا زمانی که اشرف غنی خواسته‌های معاون اول را نپذیرد، جنرال دوستم از بازگشت به کابل و دیدار با رئیس جمهور خودداری خواهد کرد . تعدیل قانون اساسی، برگزاری لویه جرگه، تغییر نظام از ریاستی به صدارتی و تقسیم عادلانه قدرت از خواست‌های مهم معاون اول رئیس‌جمهور غنی هستند. جنرال دوستم چندی قبل کمیسیونی را موظف کرده بود که تظاهرات ۱۰ هزار نفری راه‌اندازی کند اما ظاهرا پس از تماس تلفونی اشرف غنی از برگزاری تظاهرات منصرف شد.

وی پس ازعقب‌نشینی از درگیری‌های ولایت فاریاب برخی از مقامات دولتی را به کارشکنی متهم کرده بود.

دوستم همچنین مسوولين حکومت را قوم‌گرا خوانده بود و از مردم خواسته بود که آرای خودشان را از آنها پس بگیرند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی و معصوم ستانکزی رئیس اداره امنیت ملی را مسئول حمله به کاروان نظامی خود و حمایت از طالبان متهم کرده بود.

اگرجنرال دوستم برود چه مي شود؟؟؟

پروژه مقابله با روسيه از اهميت بسياري برخورداراست، براي حکومت افغانستان مي تواند سودمند باشد؛ زيرا دوستم تنها کسي است که ازبک ها را توانسته است به گرد خود فراهم آورد. رفتن دوستم يا بد نامي او سبب پراکندگي ازبک ها مي شود، ديگرکسي که به عنوان حقوق اقليت ازبک بتواند قد علم کند.

براي خارجي ها نيز اين پروژه سود بخش است؛ زيرا مستقر کردن نيروهاي تروريستي در مرزهاي روسيه و درگير کردن آن کشور با تروريزم مي تواند سبب کندي عمل روسيه در سوريه باشد که دست غربي ها را در شکل دادن آينده سوريه بازتر مي کند.

آسياي مرکزي وتضعيف جنرال دوستم

9

بعد از اين طالبان به عنوان اهرم فشار عليه روسيه نمي تواند به کار بسته شوند. حال بايد نيروي ديگري در مرزهاي روسيه و در شمال افغانستان حضور يابد تا عليه روس ها داخل عمل شود و بر آن کشور فشار وارد آورد.

اما تروريزم با حضور دوستم در شمال کشور، محال است که بتواند جايگاهي براي خود بيابد. بايد دوستم حذف شود يا چنان تضعيف گردد که نتواند مانع حضور تروريزم در شمال گردد.

اگرخارجيها با طيارات بدون پيلوت به دوستم حمله کند، او را ساقط نمايند، ممکن است با واکنش برخي کشورهاي همسايه افغانستان يا روسيه مواجه شود يا آن که قيام مردمي عليه نيروهاي خارجي صورت گيرد که در اين صورت ريسک براي آنان بسيار بالا مي رود، ممکن است پي آمدهاي ناخواسته ي زيادي برغربي ها تحميل شود. لذا بهترين گزينه بدنام کردن دوستم و حذف او به عنوان يک ناقض حقوق بشر آسان ترين و کم مصرف ترين راهي است که در پيش گرفته شده است.

عکس العمل کشورهادرتوطئه برجنرال دوستم

10

ولادیمیر پوتین ریس جمهور فدراتیف روسیه اتهامات و توطئه ها علیه جنرال دوستم هیچ بنیاد ندارد .هرگونه توطئه و فعالیت های منفی از سوی دولت افغانستان” وشرکایش به جنرال دوستم صورت بگیرد سکوت نخواهیم بود .

ریس جمهور اوزبیکستان .ریس جمهورترکمستان. ریس جمور قازاقستان “اتهامات و توطئه ها علیه جنرال دوستم بی بنیاد میداند . هرگونه توطئه و فعالیت های منفی از سوی دولت افغانستان” به جنرال دوستم صورت بگیرد سکوت نخواهیم بود ” درصورت که حکومت افغانستان وشریکهایشان در عملکرد شان تجدید نظر نکند ما روابط خود را قطعه خواهم کرد. رمضان قدریف ریس جمهور چیچنستان “اتهامات و توطئه ها علیه جنرال دوستم را بی بنیاد میداند

هرگونه توطئه و فعالیت های منفی از سوی دولت افغانستان” وشرکایش برعلیه جنرال دوستم قابل قبول نیست .

همچنان میگویند رجب طیب اردوغان در یک نامه‌ای محرمانه به دفتر جنرال عبدالرشید دوستم نوشته است، از شنیدن خبریکه بر علیه جنرال عبدالرشید دوستم نشر شده سخت خشمگین و ناراحت شده و در این نامه نوشته، بررسی ها نشان میدهد که این اتهامات و توطئه ها هیچ بنیاد ندارد. دراخیر نوشته که هرگونه فعالیت و حرکت منفی از سوی دولت افغانستان علیه جنرال دوستم صورت گیرد ساکت نخواهد بود و عکس العمل نشان می‌دهد!

سخنان جنرال دوستم وبازي استخباراتي ارگ واحمد ايشچي

11

سخنان بي پرده وعريان جنرال دوستم عليه شوراي امنيت وامنيت ملي ، ادارات امنيتي واستخباراتي رابه تکاپوانداخت تاتوطئه رابرضد جنرال دوستم مديريت نمايد که قضيه ايشچي سمارق گونه سربرآورد  .

 •  –     –     –       –   –     –       –         –         –           –           –         –           –جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در تازه‌ترین صحبت‌هایش با رسانه‌ها گفته، که اگر حنیف اتمر، معصوم استانکزی و سلام رحیمی شیر را سیاه بگویند رییس جمهور هم قبول می‌کند. یک آدم‌های که در بین اجتماع و مردم جایی ندارند. حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور، معصوم استانکزی رییس امنیت ملی و عبدالسلام رحیمی رییس اداره امور ریاست جمهوری از افراد نزدیک به اشرف غنی است.اين سخنان ادارات امنيتي واستخباراتي رابه تکاپوانداخت تاتوطئه رابرضد جنرال دوستم مديريت نمايد که قضيه ايشچي سمارق گونه سربرآورد .12
 • 13
 • هشداررهروان جنرال دوستم و حزب جنبش. م.ا.ا.بر حکومت و ایشچی گران ! اندکترین توهین و تحقیر در باره رهبر صاحب ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان خط قرمز ماست و این معضله سیاسی میتواند حکومت را سرنگون کند .. جنرال دوستم فرا ملیتی است . مردانه مردن بهتر است از بی آبرو و بی حیثیت زندگی کردن .مشکل جنرال دوستم با ايشچي چه بود؟؟؟
 • 15
 • زنگهابراي چه به صدا درآمد؟؟؟نزدیکان دوستم می‌پرسند که این همه سفیران خارجی که برای ایشچی فعال شده‌اند چرا در مورد بازگشت زرداد فریادی، انفجاردرتظاهرات جنبش روشنایی و اختطاف و ربوده شدن هزاره‌ها درزابل چنین موضع‌گیری نکرده‌اند.فعاليت گسترده غربي هامردم فارياب :
 • 16
 • بازي بادوستم بازي با آتشدر اخیر من به نماینده گی از مردم شریف و قهرمان فاریاب هشدار میدهم به این دسیسه های شوم و پوچ شان نقطه پایان بگذارند و گرنه شاهد بربادی این حکومت خواهند شد.17داعش نام مستعار شورای امنیت و امنیت ملی احمد بهزاد با اشاره به قیضه‌ی جنرال دوستم و احمد ایشچی گفت: حکومت و شورای امنیت در مورد دسیسه‌ی ترور جنرال دوستم در شمال و حمله بر تظاهرات جنبش روشنایی در دوم اسد خاموشی اختیار کرده، که باعث شد پرسش های زیادی خلق شود. چرا رویداد حمله بر تظاهرات جنبش روشنایی در دوم اسد در چوک دهمزنگ بررسی نمی‌شود؟ چرا به مسأله دسیسه علیه دومین فرد مملکت در شمال کشور رسیدگی نمی شود؟کشاندن پاي لوي سارنوالي درقضيه ايشچيسخنگوی حزب جنبش ملی گفت، مطرح ساختن قضیۀ احمد ایشچی با تناقضات در رسانه‌ها، به هدف بزرگ‌نمایی این موضوع صورت می‌گیرد و آن گونه که در رسانه‌ها مسأله احمد ایشچی بیان شده، واقع نشده است.این در حالی است که کمیسیونی برای بررسی این قضیه از سوی لوی سارنوالی ایجاد شده و بررسی‌های خود را در مورد آغاز کرده است. سخنگوی حزب جنبش ملی گفت ،این ادعا مملو از تناقضات و تضادها است، ما هیچگاهی معاون صاحب اول را ملزم به دادن تحقیقات به لوی سارنوالی نیست؛ در حالی که ترجیح می‌دهیم نهادهای عدلی و قضایی بی‌طرف بوده باشند در این گونه قضایا، ولی ما خود را ملزم به جواب‌دادن به لوی سارنوالی نمی‌دانیم.19ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی با اشاره به ماده ۶۹ قانون اساسی گفت، طوری که رئیس جمهور محاکمه می‌گردد؛ معاونین وی نیز پروسۀ مشابه را باید سپری کنند. دو ثلث ولسی جرگه باید رأی بدهند تا که رئیس جمهور در صورت ارتکاب جرمی تحت محاکمه قرار بگیرند. بر اساس ماده ۶۹ قانون اساسی ، پس از تأیید دو ثلث اعضای ولسی جرگه مبنی بر محاکمۀ رئیس جمهور، لویه جرگه در مدت یک ماه ایجاد می‌گردد و با اکثریت دو ثلث آرا، این تصمیم نمایندگان را تصویب می‌کند. بلاخره در لوی جرگه برای این یک محاکمه خاص ساخته می‌شود، در محکمه خاص هم رئیس ستره محکمه، رئیس ولسی جرگه، همچنان لوی سارنوال و کسانی را که لوی جرگه تصمیم بگیرد، حضور داشته باشند و رئیس جمهور را تحت محاکمه قرار بدهند، عین این مسأله بالای معاونین هم، وقتی که معاون اول می‌گوید کسی از من تحقیق نمی‌تواند، خود را در همان پکیج می‌بیند.افغانستان نزدیک به چهار دهه است که گرفتار، آشوب، جنگ و بد امنی های مداوم می باشد. ما افزون بر دادن قربانیهای فراوان در این سالهای خونین، زیان های بزرگ اقتصادی و معنوی را نیز متحمل شده ایم و از این رو پایان یافتن جنگ و بد امنی یکی از آرزو های هموطنان ما می باشد. این مأمول جز از راه مذاکره و گفتگو با مخالفین تا رسیدن به یک توافق امکان پذیر نمی باشد. ما به هموطنان عزیز خویش اطمینان می دهیم که با تمام قوت می کوشيم تا صلح و ثبات را به کشور برگردانيم و در این راه در پهلوی این که مساعی مان برای رسیدن به صلح از مجاری گفتگو و مذاکره ادامه خواهد یافت، بیاری خداوند و فداکاری نیرو های دفاعی و امنیتی مان مبارزه برای حراست از کشور و حفظ دست آورد های گذشته نیزکماکان پیگیری خواهد شد.میدانم که در این اواخر شمار زیادی از هموطنان ما به دلایلی که به همه گان مشهود است، ناگزیر شده اند که تن به مهاجرت بدهند. آنان راه های دشواری را برای رسیدن به مقصود طی می کنند و امیدوارم که همه آنان به سلامتی سر منزل مقصود برسند ولی یاد آور می شوم که ما از بابت این مهاجرت های هموطنان ما نگرانی جدی داریم و آن را راه حل مشکلات کنونی نمی دانیم . منابع مورد استفاده درين پژوهش: آوا، منابع خبري داخلي ، اخبارروسيه وآسيايي مرکزي .

 • دوستم ازدرد مردم ميگويد
 • دوستم نگران ازجنگ ونا امني
 • حقوق‌دانان به این باور اند، بر اساس آرایی که مردم رئیس جمهور را انتخاب کرده اند؛ براساس همان آرا معاونین رئیس جمهور انتخاب شده اند و در زمان برحال بودن افراد در کرسی معاونت ریاست جمهوری، هیچ نهادی حق بازپرسی از آنان را ندارد.
 • آيا غني ولوي سارنوالي حق مداخله رادارند؟؟؟
 • قضیۀ احمد ایشچی با وساطت بزرگان و اعضای شورای ولایتی جوزجان حل گردیده بود که با ضمانت آنان از نظارت‌خانه رها شد؛ اما برخی افراد دوباره خواستند با دامن‌زدن به این مسأله علیه جنرال دوستم دسیسه‌سازی کنند.
 • لوی سارنوالی ميگويد، تحقیقات خود را در مورد ادعاهای احمد ایشچی و اتهامات وارده به جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهورآغاز کرده؛ اما حزب جنبش می‌گوید که دوستم لازم نیست به لوی سارنوالی تحقیق بدهد.
 • بهزاد افزود: ۸۶ انسان که اکثریت شان چهره‌های تحصیل کرده و نخبه‌ی این سرزمین بودند، توسط دسیسه‌ی شورای امنیت و امنیت ملی در چوک دهمزنگ به خاک و خون کشیده شدند و به نام داعش می‌خواهند تمام بکنند. او در این نشست مجلس مدعی شد که داعش نام مستعار شورای امنیت و امنیت ملی افغانستان است. او گفت: «اسناد هست جنازه‌ی تروریست سوم در چوک دهمزنگ را قبل از آن که زخمی‌ها را منتقل کنند، از ساحه کشیدند. چرا به این جنایت رسیده نمی‌شود. بهزاد به برخی رسانه‌ها نیز اتهام وارد کرد که از طرف شورای امنیت پول دریافت می‌کنند. اوگفت به این مسایل (ریداد دوم اسد و حمله بر جنرال دوستم در شمال کشور) نه حکومت می‌پردازد و نه برخی رسانه‌های که مزد ماهانه از شورای امنیت می‌گیرند.
 • 18
 • سخنگوی جنبش اسلامی گفته است که جنبش می‌خواهد اختلاف‌های به میان آمده میان جنرال دوستم و احمد ایشچی با برگزاری یک جرگه قومی حل شود. سخنگوی هشدار داده است که اگر بیشتر از این به این قضیه دامن زده شود، هواداران جنرال دوستم آرام نخواهند نشست. او گفته است که دامن زدن بیشتر به این قضیه، باعث خواهد شد که «میلیون‌ها تن» آرام ننشینند.
 • شوراي مرکزي جنبش ملي اسلامي چه ميگويد؟
 • 16 بازی با جنرال دوستم بازی با دها ملیون فرد این کشور است بازی با جنرال دوستم با خشم مردم مواجه میشود بازی با جنرال دوستم بازی با آرای مردم است بازی با جنرال دوستم بازی با آتش است دیگر بس است ما بیشتر از این صبر و تحمل نداریم یا به تحقیر و تهمت به رهبر میلیونی را پایان دهید و یا مردم شرافتمند و قهرمان پرور ما دست به کار خواهند شد . هیچ کسی و هیچ قدرتی در مقابل جنرال دوستم تاب نخواهد آورد زیرا با جنرال اول خدا مردم اش تا پای جان هستند و تا آخرین قطره خون حمایت اش میکنند . جنرال دوستم معاون اول ریس جمهور بخاطر دفاع از خاک ننگ و ناموس وطن هزاران شهید داد و ملیونها زخمی این حکومت تقدیر اش نکرد و حالا هم بخاطر یک دسیسه پوچ اورا تحقیر نمیتواند
 • سفارت‌های ایالات متحده امریکا، بریتانیا و هم‌چنین دفتر اتحادیه اروپا درکابل، از چگونگی برخورد عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست‌جمهوری با احمد ایشچی ابراز نگرانی کرده و از دولت خواسته‌اند تا در این زمینه تحقیق کند. سفارت ایالات متحده امریکا در اعلامیه‌ای از رهایی احمد ایشچی خبر داده، اما می‌گوید که بازداشت غیرقانونی و بدرفتاری جنرال عبدالرشید دوستم با وی، باعث به‌میان‌آمدن نگرانی‌های جدی شده است. سفارت ایالات متحده امریکا در اعلامیه خود نوشته است: بازداشت غیرقانونی و بدرفتاری گزارش شده آقای ایشچی توسط معاون اول ریاست‌جمهوری باعث به میان‌آمدن نگرانی‌های جدی شده است. ما از اقدام حکومت افغانستان به منظور بررسی سریع این اتهامات استقبال خواهیم کرد. سفارت بریتانیا نیز در اعلامیه‌‌ای از ادعای بدرفتاری از سوی جنرال عبدالرشید دوستم با احمد ایشچی ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه این سفارت آمده است: «سفارت بریتانیا در مورد بازداشت و بدرفتاری گزارش داده شده با احمد ایشچی عمیقا نگران می‌باشد. ما هم‌چنین در مورد ادعای دخالت معاون اول رییس‌جمهور نیز نگرانیم. ما ضمن استقبال از رهایی احمد ایشچی، از حکومت وحدت ملی برای انجام تحقیقات سریع و شفاف، پشتی‌بانی همه‌جانبه می‌کنیمدفتر اتحادیه اروپا درکابل نیز در اعلامیه مشترک با کشورهای کانادا، استرالیا و ناروی از احتمال نقض حقوق بشر و «سؤاستفاده» در نتیجه برخورد جنرال دوستم با احمد ایشچی خبر داده‌اند. اتحادیه اروپا و کشورهای کانادا، استرالیا و ناروی در اعلامیه‌‌های‌‌شان از دولت افغانستان خواسته‌اند تا در باره اتهام‌ها علیه جنرال دوستم تحقیق کند.
 • امریکا و متحدین شان در پی انتقال پایگاه مخالفين در شمال و تبدیل شمال به سوریه کوچک و نا امن ساختن کشور های شوری سابق.. . بنابرین بزرگترین مانع در قبال این پروژه شوم جنرال دوستم است. اینها به هرقیمت تلاش دارند و تلاش میکنند تا جنرال دوستم را از میان بردارند. در این صورت ملت افغانستان به ویژه مردم شمال هوشیار و بیدار باشند. درغیرآن درصورت حذف جنرال ، مردم شمال همانند مردم سوریه جان، مال و ناموس شان را از دست خواهند داد.
 •  
 • به قول منابع آگاه درجوزجان ادارات امنيتي پس از دریافت معلومات توسط منابع مختلف در رابطه به تمویل مخالفین و دست داشتن ايشچي در نا امنی های پی در پی در ولایت جوزجان، توسط مسئولین امنیتی بازداشت گردیده است. اما دراعلامیه دفترجنرال دوستم گفته شده که به‌خاطر اطمینان خاطر و رفع هرگونه نگرانی در آستانه‌ی افتتاح خط آهن لاجورد، تدابیر امنیتی لازم از سوی ارگان‌های مربوط روی‌دست گرفته شده است. یاد آور می شویم که چندی پیش باتور ایشچی پسراحمد ایشچی که به عنوان ولسوال ولسوالی آقچه ایفای وظیفه می کرد، بخاطر نگرانی های امنیتی برکنار شده بود. در این اعلامیه آمده است که فعالیت مخالفین در ولسوالی آقچه به حدی رسید که بالاخره با مداخله مستقیم معاون اول ریاست جمهوری عملیات راه‌اندازی شده و این ولسوالی از سقوط نجات داده شد. در بازداشت ایشچی “هیچ‌گونه تمایلات شخصی از سوی هیچ‌کسی در این خصوص در میان نبوده و امیدواریم تا مسئولین رسانه‌ها در این گونه موارد دقت بیشتر به خرچ داده و مسایل مهم امنیتی کشور را در محراق توجه خویش قرار بدهند و اذهان عامه نیز مغشوش نگردد.
 • رهروان جنرال دوستم و حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان
 •  
 • از چندی بدینسو یک حرکت تخریب کارانه از جانب بعضی از حلقات مجهول بر علیه مقام معاونیت اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در جریان است. توطیه ناکام غورماچ که تا هنوز بررسی کامل نگردیده و به وضاحت نرسیده است با ماجرای احمد ایشچی به سرحدی رسیده است که با تاسف و تعجب واکنش برخی از نهادهارا نیز بر انگیخته است. در حالیکه نامبرده پس از دریافت معلومات توسط منابع مختلف در رابطه به تمویل مخالفین و دست داشتن در ناامنی های پی در پی در ولایت جوزجان توسط مسولین امنیتی بازداشت گردیده بود. با صراحت باید گفته شود موضعگیری نهادهای متذکره به قضیه ایکه تا هنوز تحت بررسی قرار دارد در حقیقت استقلال نهادها و مقامات حکومتی را زیر سوال میبرد و معلوم است عناصر دست نشانده ای وجود دارد که ذهنیت جهانی را به این حد مخدوش میسازد. توصیه ما به آن نهادها این خواهد بود که در واکنش های خویش از عجله و پیش داوری بپرهیزند.
 • اعلامیه دفترمعاونیت اول ریاست جمهوری
 • 19
 • معاون اول ریاست جمهوری گفت بود: استانکزی را به نام طالبان می‌شناسد. حرکت‌های او را می‌بینیم، ما هم نگران هستیم. او از کجا چه می‌گیرند. مشوره می‌گیرند؟ چه می‌کند؟ به نام قاتل استاد صاحب ربانی متهم است
 • عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس‌جمهوري ، در اظهارات اخیر خود پرده از اختلافات میان رهبران عالی‌رتبه حکومت در کشور پرده برداشت. وی در جمع بزرگان ولایت جوزجان گفت: شورای امنیت ملی مانع عملیاتهایی علیه شبه‌ نظامی‌ گری و هراس‌افکنی شده است. جنرال عبدالرشید دوستم در یک نشست بزرگ مسوولين حکومت را متهم به قوم گرایی کرد. وی تصریح نمود که رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله بر اساس روابط قومی عمل می کنند و آنها از اطرافیان و اعضای تیم شان حتی اگر فاسد و بیکاره باشند حمایت می کنند.