مادر مظهر مهر ومحبت – عبدالو کیل کوچی

7

 

مادر بنا  و  مظهر پید ا  یشم   تو یی

مادر ا ساس هستی و آ سا یشم   تو یی

از بود   تو ست  خلقت  انسان و آدمی

ا ند ر میا ن  این  همه   آرامشم  تویی

حرف نخست زنده گی آموزه های تست

ر هکار حرف  و  موهبه  دانشم تویی

چیزیکه بوده است مرا در  تمام   عمر

لبخند شا د  ما نه  و نواز شم    تویی

در قله    ها ی   پرخم اهداف  و  آرزو

نیروی  کا میا بی  و  پیما  یشم  تو یی

در عرصه حماسه   پیروزی وشکست

پیروزیی سرآ مد رزما یشم    تو  یی

هر چند  که  در ادای  خدمت مقصرم

اما ا مید و مرجع   بخشا  یشم  تویی

گر در ره  تحقق  حر ف  تو  کمترم

اما  شفیق   رونق   افزا یشم     تویی

جنت هنوز در قد م  مادران کم است

 در  کهکشا ن   تجلی ی نیا یشم  تویی

بر من تمام  عمر گرا میست  ما دران

در صدر ماندگار زمان خواهشم  تویی 

بر اهتز از   پر چم  آزاده  گا ن قسم

کا ند ر  جهان  طلیعه  پر تابشم  تویی

عبدالو کیل کوچی

Related posts