حلول عید قربان است- عبدالو کیل کوچی

kochii

 

ومن در پنجه خونین جلادان

اسیر دست قصابان

به قعر خون وآتش سخت در گیرم

میان زنده گی ومرگ

هزاران بار می میرم

فضا بسیار خونین است

ودلها سخت غمگین است

بشر مضمون قربانیُ سنگین است

زهرسو قاصدان مرگ

زهرسو خازنان دوزخی

با گرز آتشزای شیطانی

میان کوچه و پسکوچه ها

بقصد جان آدمها ، چه وحشیانه میتازند

زهرسو گله های گرگ

که تعدادش زمیش وبره بسیار است

تمیز گرگ وچوپان سخت دشوار است

که چوپانهای روبه طینتان

با گرگ همکار است

چه باید کرد

تا از شر این گرگان وچوپانهای بد طینت

رهایی یافت

بهر صورت مگر ایستاده گی باید

وفاق وهمدلی باید

و دریک سنگر واحد

 بپا خاسته 

که عید واقعی را باز خواهی یافت .

وآنگاه بر همه تبریک خواهم گفت

عبدالو کیل کوچی

Related posts