سالیادی ازجاودانگی / زنده یاد رحمت حسن

rahmat

قاب تصویر بزرگت به نظر جلوه نماست     در همان کلبه پر مهر که با هم بودیم

!دوستان

زمان بطور شتابنده و بدون ایست مسیر دلخواه خویش را می پیماید, حوادث و رخداد ها چه مثبت و یا منفی پیهم رقم میخورند.

برخی ها خوشی ها را استقبال می نمایند و عده ئی هم با دلهای آگنده از حزن و اندوه درسوگ عزیزان شان اشک ریخته و با یادی از خاطرات عزیز از دست رفته شان آه سردی را از اعماق سینه برون می کشند.

آری! چنین است رمز و راز طبیعت و آنچه در لوح تقدیر انسانها حک شده است.

اما آنچه در خور اهمیت است همانا کار نامه های انسان است که پس از فقدانش از محیط مادی هستی, جوهر شخصیت اش را بیشتر متجلی می سازد.

درین مختصر به یادواره از رفیق شفیق, پدر مهربان, همسر دوستداشتنی, برادر پر مهر و دوست گرانقدر, زنده یاد رحمت حسن, که در آستانه چهارمین سالروز نبودش قرار داریم اشاره نموده و خاطراتش را گرامی میداریم.

گذشت چهار زسالت که جاودانه شدی         تو ای رفیق شفیقی که رحمتت گوینـد

نـثـار بـاد درود و ثـنـا, روا نت شاد !         زنـام جمله کسانی که آن رهت پوینــد

بلی!

روی سخن ما بالای شخصیت مبارز, وطنپرست, مردم دوست و ترقیخواهیست که حدود پنجاه سال از عمر پر بار خویش را بمنظور تامین عدالت اجتماعی وقف خدمتگزاری به میهن و مردمش نمود و هیچگاه تزلزل را بخود راه نداده, تا پای جان به این آرمان استوار و ثابت قدم ماند و اما دریغا و افسوس که زندگی با اش وفا نکرد و کنار خانواده, رفقا و دوستانش را رها کرده و در بامداد بیست و ششم آگست به جاودانگی پیوست.

روانش شاد!

 

گذشت چهار ز سالی که مرد رزم ونبرد        ببست رخـت سفر, رو بسوی عقبا کرد

نشــد تمـــام امیـــدش زادامـــه پیـــکــار       ولی فسوس که درین امرعمر کوتاه کرد

 

دوستان! این راه ناگزیر پیمودنیست ولی آرزو آنست که به وقت و زمانش باشد.

 اما آنچه بیشتر قابل توجه است اینکه این شخصیت قابل حرمت بعنوان رسالت اجتماعی دوشادوش همسر عزیزش, فرزندان برومند و رشیدی را تربیت نمود که همه شان افتخار خانواده و دوستان اند و با اندیشه ها و آرمانهای پدرهمگام.

ما در حالیکه سالیاد جاودانگی این شخصیت گرانقدر را گرامی میداریم, بر روح پر فتوحش درود فرستاده و روانش را شاد می خواهیم.

 

!نامش ماندگار و خاطراتش جاودان

 

از جانب اقارب نزدیک, رفقا و دوستانش

بیستم آگست 2018

گتنبرگ ـ سویدن

Related posts