غنی کوچی و باند فاشیستی امریکاییان افغانتبار رسوا میشوند – سلیمان کبیر نوری

kabir noori

درینجا می خوانید:

ـ اشرف غنی؛ در «امتحان الهی!!!» آتش بس و فضولی میکند.

 -«آیسکریم» ها مغز و معده شوونیست های امریکایی افغانتبار را فاش و برهنه کردند!

ـ «سیاست قومی در افغانستان؛ امنیت ملی امریکا را به خطر می اندازد

Related posts