خواست وطن ـ سروده از محترم عبدالو کیل کوچی

عمومی

              

وطن یک جنبش  رزمنده وبیدار میخواهد

و فاق  وحدت سازنده  و پر بار  میخواهد

دخالتها زسرحد رفته رفته  تا درون ارگ

بد فع این معضل کوشش  بسیار میخواهد

درین  پیچیده  اوضاع  رقا بتها و چالشها

فقط یک رهبر شا یسته وهوشیارمیخواهد

برای  حفظ  استقلال و آزادیی  این میهن

رجال  مردمی و پاک خد متگار میخواهد

نجات این  وطن ازکرگسان لاشه خوران

خروش توده یی  وضد  استثمار میخواهد

وطن این ما من آزاده  گان در راه آزادی

رهایی از فساد  و ظلم استکبار  میخواهد

شعار  قومیت  بهر فریب مردمان  تا کی

قوام شخصیت هاصدق درکردارمیخواهد

بجنگ  اجنبی وجیره خوار طالب داعش

نبرد  بی امان  روشن و پیکار  میخواهد

رهایی ازگروهکهای شیطان  نفاق  افگن

تلاش و عزم  پیگیر برادر وار میخواهد

برای صلح  آزادی  و آبادیی  این  کشور

اصول  محکم  اندیشه و افکار  میخواهد

عبدالو کیل کوچی