استقلال- عبدالوکیل کوچی

عمومی

 

ترا یک قرن پیش ازمن-

 

مرا صد سال بعد از تو

ترا بر جنگ استقلال

مرا بر جنگ استبداد

ترا بر ضد استعمار

مرا بر ضد استثمار

بجرم عشق این میهن

ترا آندم ، مرا ایندم

فقط با صحنه سازیهای تکراری

زخاک میهن زیبا جدا کردند

به استقلال این ملت جفا کردند

کنون برسرنوشت کشورماحکم میرانند

ونامش را هم استقلال میخوانند

بنام دین ومذهب از همان اول

وحالا هم بنام تو ، تجارت میکنند آنها

چنین خاکیست که بر چشم وطن

از دیر میپاشند

مگر تاریخ بیرخم است

وخورشید حقیقتها

یخ کذ ب وریا را آب میسازد

همانطوریکه غازی مرد کشور

چون حقیقت رونما گردید

یقین دارم که روزی بر فراز

 قله های رزم وآزادی

هزاران پرچم آزاده گی دراهتزازآید    

عبدالوکیل کوچی