صدای مهاجران ـ صدای دادخواهی وعدالت است ـ محترم عبدالو کیل کوچی

عمومی

                                           

همه میدانند که در کشوری بنام افغانستان اوضاع از همان آغاز تحول جمهوریت با دسایس وتوطیه همراه بود

دسایسی که بنام جهاد در خاک پاکستان  طرح و در افغانستان تحمیل شد .پس از قیام ثور بارویکار آمدن تحولات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی که برای دشمنان داخلی وخارجی افغانستان غیر قابل تحمل بود با شعله ور شدن جنگ نیابتی مجاهدین ، افغانستان به میدان کشمکشها و رقابتهای بین المللی مبدل گردیده وتمام هست وبود کشور بخاک یکسان شد .

درین جنگ خانمانسوز زیر ساختار های اقتصادی ، دستگاه های صنعتی ،تولیدی وکشاورزی ، بنا های فرهنگی ،مکاتب ومدارس پلها وشهرا ها بند وانهار یکسره نابودوکشور را به مخروبه مبدل وصدها هزار انسان را بکام مرگ فروبرد که مصیبتهای فقر ،مرض ،بیکاری ، جهالت وتولید مواد مخدره رانیز درپی داشت . جنگ ی که میلیونها انسان را بیخانمان وفراری نموده وجوانان را از حق کار واشتغال محروم ومردم را به گروه های مستهلکین مبدل ساخت همچنان با انتقال قدرت بدست مجاهدین  در حمایت پاکستانی ها وغربیها باردیگر شهرکابل به آتش و خون نشسته وافغانستان به جهنم عمومی ملت مبدل گردید  درچنین حال و هوای آشفته  دولتهای بعدی وشرکای آنها نیز بجای خدمت بمردم میلیاردها میلیارد دالراز کمکهای خارجی را دزدیدند وبخاطر روز های مبادای خود به بانکهای خارجی تحویل دادند .

دوام جنگهای سه چهار دهه درکشور به ظهور دستجمعی طالبان وگروهای القاعده وسایر گروه های تروریستی وداعش منجرشد . دشمنان صلح وترقی این حامیان بین المللی جنگ و ایجاد گران تروریزم طالب و داعش که با تعقیب استراتیژی مداخله جویانه دست به بازی خطر ناکی زده دستجات تروریستی را برای نا امن ساختن کشورما ومنطقه میخواهند افغانستان را بمرکز تروریزم وتولید داعش مبدل ساخته وازین طریق به آسیای میانه نفوذ دهند .

 در چنین شرایط زندگی برای عموم مردم وبالخاصه برای جوانان وطن غیر قابل تحمل گردیده با تاسف گروه های بزرگی ازجوانان  بنا چاری را  ه خارج را در پیش گرفتند چیزیکه غربی ها میخواستند کشور ما از وجود نیروی بالنده تهی گردد ومغزهای متفکر وشخصیتهای مسلکی وتحصیلکرده در خدمت اوشان قرار گیرد .درین میان بیشترین قربانی از قشر جوان کشور ، کودکان وزنان راتشکیل میدهد که با دادن تلفات سنگین جانی ومالی نیمی از هزاران هزار مهاجر میتواند خود را به اروپا برسانند .

برغم مشکلات فراوانی که در شرایط مهاجرت بر جوانان سایه می افگند، هستند کسانی از سردم داران رژیم ع و غ که بیشرمانه تلاش میکنند تا شرایط زندگی را به اروپا یی ها آرام جلوه داده عودت مهاجران را از خارج کشور ونگهداری آنها را در داخل کشورمتعهد میشوند تا مگر برعلاوه میلیاردها میلیارد دالر دزدی شده توسط زورمندان پول پرست ، پول دیگری بنام مهاجران بدست آورند تا به جیبهای گندیده آنها سرازیر شود . به این ترتیب مهاجرین افغانستان ساکن اروپا را در خطر دیپورت ویا اخراج از اروپا قرار میدهند که شرم ونفرین باد بر آنهایی که با سرنوشت مهاجران بازی میکنند .

همین اکنون بر اساس توافقا ت حاصله بین آنها شرایط را پیچیده ترکرده است زیرا مهاجرانی که تمام هست وبود خود را برای رسیدن بخارج از دست داد ه به خطر بازگشت مواجه شده اند آیا وجدان دولت مردانی که این زمینه را میسازند تکان نمیخورد .جوانا نیکه اگر دروطن بمانند طعمه داعش شوند وا گر ایران بروند به جنگ سوریه ویمن کشته شوند واگر راهی پاکستان شوند در زندان حبس ابدی ببیند واگر به اروپا برسند زهر بازگشت خورانده شوند پس چه راهی برای جوانان مهاجر باقی میماند بجز سیه روزی .

در حالیکه عده یی از جوانان مهاجر در شرایط غربت ودور از عزیزان وخاک شیرین وطن آرامش فکری وعقلی خود را از دست داده طوریکه گفته میشود مصیبت خطر بازگشت ونا هنجاری های روحی باعث قتل وقتال اعضای فامیل خود شده ماه ها درزندان نگهداری میشوند  وآنها یی که سلامتی خود را از دست داده ماه ها درشفاخانه ها باقی می مانند که در چنین مصیبتهای هولناک  کسی نیست که در جنازه مهاجران تا هدیره ،در فاتحه رفتگان تا مسجد و در تداوی مریضان تا شفاخانه قدم رنجه کنند .

همچنان اوضاع بمیراث مانده در داخل کشور متوجه کسانیست که فابریکات ،بند برق ودستگاهای صنعتی ، مکاتب ، مدارس وکشتزار ها را نابود کرده واسلحه این ناموس وطن را در پاکستان به لیلام میگذاشتند وکشورش را به ویرانه وکشت مواد مخدره مبدل ساختند گاهی وجدان شان تکان خورده فکر میکنند که جواب خدا ومردم عذاب کشیده را چه خواهند داد آیا اینها به روز بازخواست عقیده خواهند داشت که روزی در دادگاه تاریخ محاکمه ومجازات خواهند شد . آیا دولت نابکار وضعیف افغانستان گاهی می اندیشد که قوماندانان خود سر داخلی که گفته میشود سلاح و مهمات بداعش میفروشند چه تدابیری را بایست در پیش گیرند وگذشته از آن طوریکه معلوم است .

در چنین شرایط جنگ ونا امنی در کشور مهاجرانی که جبراً به بازگشت بکشور مجبور ساخته میشوند آیا طعمه جنگ جنایتکاران طالبی وداعشی نخواهند شد یا اینکه دولت مردان  در امتداد فاجعه غارتگرانه ملیونها دالری خود حالا زیر نام پول کمک به مهاجران بار دیگر جیبهای بزرگ تری دوخته اند و در کنار تمام بی مسولیتی های شان اینک مرگ جوانان توسط دشمنان وطن را نیز باسکوت میگذرانند شرم وننگ است بر جبین آنها ننگی ابدی . بآنکه جوانان بمثابه  نیروی بالنده کشور بوده  وطن به آنها نیاز مبرم دارد که موجودیت جوانان منحیث آکسیجن در حیات جامعه برای دفاع وطن مهم وبا اهمیت دانسته میشود ولی این شرایط هولناک بجود آمده زمینه زندگی برای جوانان را در داخل کشور غیر قابل تحمل ساخته است  .

 وقت آن رسیده است که  تمام نیروهای روشنفکری داد خاوه وترقیخواه از احزاب سیاسی گرفته تا سازمانهای خیریه وبشر دوست همه باهم دست مهاجرین تازه وارد را گرفته در شرایط دشوار زندگی مورد پشتیبانی قرار داده شوند  ومیباید با آنها در هولناک ترین شرایط زندگی غمشریکی کرده واز حق پناهجویی آنها قاطعانه دفاع نمود  مردم غیور وشرافتمند افغانستان بخوبی میدانند که دشمن در کمین است میتوان با هوشیاری کامل دوستان ودشمنان را از هم تشخیص داده صفوف فرزندان راستین وطنپرست اعم از سازمانهای صلحدوست وعدالت پسند را تحکیم بخشید .

وقت آن رسیده است که مردم باهمصدایی فریاد های اتحاد وهمبستگی را برای نجات وطن وبرضد تجاوزگری ومداخله ، برضد جنگ وجنگ افروزی بلند کرده همه با یک مشت پولادین با وحدت وهمبستگی وبا اتحاد وهمدلی در یک صف مقدس دفاع از وطن متحد ویکپارچه شوند تا شرایطی مساعد گردد که بموجب آن در وطن آرامش سرتاسری بوجود آمده هیچ جوان وطن راهی دیار بیگانه نگردد .

مشرب و مکتب ما خواب وپریشانی نیست

از همین خاک بسازیم جهان دگری

عبدالو کیل کوچی