نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛ و بحرانها و مصایب زعیم و رژیم نامشروع – محمدعالم افتخار

نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛ و بحرانها و مصایب زعیم و رژیم نامشروع – محمدعالم افتخار

    وقتی یک واقعیت اجتماعی از دایرهء قرارداد اجتماعی معتبر موجود و مقبول و مسلط  در ذهن و روان اجتماع علناً ـ و به وِیژه در کمال افتضاح و رسوایی ـ بیرون می گردد؛ مردود واقع می شود؛

Read More

درسهای انتخابات گذشته رهگشای انتخابات آینده – عبدالو کیل کوچی

درسهای انتخابات گذشته رهگشای انتخابات آینده – عبدالو کیل کوچی

ازهزاران سال تا بدینسو مردم شریف افغانستان ، اعم از ملیتهای عزیز وبرادر پشتون ،تاجیک ،هزاره ،ازبیک ، ترکمن ،پشه یی ،بلوچی ،نورستانی ،اهل هنود ،قزلباش ، وغیره با پیوند های خونی ، جوششهای مردمی واحساسات باهمی در سرزمین واحد ومشترک افغانستان بطور برادر وار زیست کرده اند

Read More