محفلی به پیشواز سال 2018 ترسائی – انجمن فرهنگی میهن

3

 

زمان بدون توقف به روند روتین اش ادامه داده و نادیده بر حوادث مسیر طبیعی خویش را می پیماید

فصل ها پی یکدیگر جا بجا میشوند و در نهایت سال را هدیه میدهند

24 544 6 7 8 9 11 22 33

با ختم سال پدیده های مثبت و منفی با خوبیها و مزایا و زشتیها و پلشتیها یش به عقب گذاشته شده و آرزو ها و امید ها با آمدن سال جدید جوانه میزنند و همه در انتظار باروری وحاصل زحمات شان اند.

آنچه بیشتر به انسانها تعلق میگیرد و مایه سرور و شادمانی میشود همانا رسیدن سال جدید است که همه با برنامه های مشخص خویش برای آن آمادگی میگیرند و بعنوان جشن بزرگ از آن تجلیل بعمل می آورند.

ما غربت نشینان دور از سرزمین آبائی, در کشور میزبانیکه بعنوان زیستگاه دوم آنرا تلقی مینمائیم, از قوانین جاری آن پیروی کرده, به رسم ورواج و عنعنات پسندیده شان ارج و احترام میگذاریم.

به همین مناسبت انجمن فرهنگی میهن, جمعه شب سپری شده محفلی را در یکی از سالونهای شهر راه اندازی نمود که تعداد زیادی از همدیاران عزیزبا خانواده های شان در آن اشتراک ورزیده بودند.

در ابتدا, محترمه ثریا احمدزی, نطاق ورزیده کشور و پیشبرنده برنامه, به اشتراک کنندگان خیر مقدم گفته و سال جدید را با تمنیات نیک به آدرس حضور یابندگان تهنیت باد گفت.

سپس محترم فرین محسنیان, رئیس انجمن فرهنگی میهن با اظهار تبریکات و آرزومندی بهترینها در سال جدید برای همه, در باره اهمیت این جمع آمد صحبت کرده و ضرورت تجلیل ازین رویداد ها را در دنیای مهاجرت مفید و مثمر دانست.

پس از صرف شام, قرعه کشی لاتری جهت سرگرمی دوستان توسط محترمه نورضیاء فرین , مسئوول بخش زنان انجمن راه اندازی شد که یک تعداد از عزیزان حاضر در محفل برنده آن گردیدند.

فرصتهای بعدی را موسیقی و آهنگهای شاد, پایکوبیهای جوانان و صحبت های شرین دوستان با همدیگر احتوا مینمود.

این جشنواره با تجدید تبریکات بمناسبت سال نو میلادی, عکسبرداریهای یادگاری و سپاسگزاری از دست اندرکاران این نشست, نزدیک به نیمه شب پایان یافت.

گزارشگر انجمن فرهنگی میهن

29 دسامبر 2017

گتنبرگ ـ سویدن

Related posts