آيا من ازجنگ سالاران حمايت مي کنم ؟؟؟- نويسنده ( استاد – صباح )

عمومی

 

حقيقت نگاري به مفهوم حمايت ازجنگ سالاران نيست ، گاهي ناگذيرمي شوي خلاف تفکرت عمل نمايي

من روزي با تيم ژورناليستان غربي درهوتل رسول برات دراوايل کش وگير، بوش وصدام گفتگويي داشتم وتاحدودي ازصدام حمايت نمودم وبه مزاق ژورناليستان غربي خوش نيامد .

برايم گفتند تودريکي ازنوشته هايت نوشتي که صدام حدود هشتاد هزارنيروهاي چپ عراق را قتل عام نمود ودفاع ات اکنون ازين ديکتاتورچه مفهوم دارد؟؟؟

من برايش خنديدم وگفتم : مي پذيرم که صدام اين جنايت را انجام داده ولي بوش واستعمارپيرممکن هشتاد ميليون انسانهاي مظلوم را درسراسرجهان تارومارنموده باشد .

من نمي گويم صدام آدم خوب است ولي بوش بي نهايت انسان بي رحم وظالم است …

اکنون نيزچنين است ، من نميگويم جنگ سالاران که خون مردم را آبگونه نوشيده اند ، فرشته هاي نجات مردم اند وما طي اين سالها زخمهاي درد ناکي ازين طايفه داريم وهمه چيزوطن را به يغمابرده اند .

طي چهاردهه کنوني کي ها اين چپاولگران را حمايت نمود ، مسلح ساخت وغرض ويراني وبربادي به وطن ما بنام جهاد واسلام فرستاد؟؟؟

بعدازسقوط حاکميت طالب ، وجنگ سالاران را کي ها برشانه ملت سواروبوجي هاي دالرراسخاوتمندانه نثارشان نمود؟؟؟

ولي بايد بدانيم وارزيابي دقيق نمايم که چهارلنگ ولاشي که به سرنيزه سربازان خارجي هرروزتخم نفاق وبدبيني را دربين مردم مي کارند ومظلومان رابه کام مرگ مي فرستند وجوانان تحصيل کرده مارا طعمه گرگان وحشي انتحاري وانفجاري مي نمايند ؛ چه خوابي وحشتناکي به اين ملت ديده اند؟؟؟

اگرگفته هاي غني را بپذيريم اين کارتروريستان است .

ازغني مي پرسيم امروزبيش ازبيست گروپ تروريستي درسرزمين ما لانه دارند ، ازکجا وچگونه به کشورسرازيرشده اند؟؟؟

پول ، سلاح ومهمات اينان ازکجا تامين مي شود؟؟؟

وچرا غني رواني ، اتمر ووطنفروش، واستانکزي مزدوربلند وآفتابي نميگويند که تروريستان دست پرورده کيست وچگونه به کشورماسرازيرشده اند؟؟؟

اما تامين امنيت مردم ، خفظ جان ومال ملت وامنيت سراسري وظيفه کيست؟؟؟

چراتيم ارگ مردم رادرجزيره ترورووحشت رها وخود درپي تفرقه و تضاد بين مردم کمربسته اند؟؟؟

اين تيم بي نهايت خطرناک ومزدورووطنفروش است.

درکناراين وطنفروشان – بي رحم ترين ، قاتل ترين وآدمکش ترين نيروهاي خارجي لميده اند واگرموقع ميسرشود حوادث درد ناک سوريه وعراق درانتظارما خواهد بود.