گذشت سه سال در نبود زنده یاد رحمت الله حسن فقید

بیست و ششم آگست 2017 مصادف است با سومین سال نبود یکی از فرزندان اصیل کشور, شخصیت سیاسی, اجتماعی, وطند وست, مبارز راه آزادی و ترقی اجتماعی, زنده یاد رحمت الله حسن, که فقدانش را بعنوان رفیق شفیق, دوست و عضو خانواده, هر لحظه احساس مینمایم

Continue Reading