گذشت سه سال در نبود زنده یاد رحمت الله حسن فقید

عمومی

بیست و ششم آگست 2017 مصادف است با سومین سال نبود یکی از فرزندان اصیل کشور, شخصیت سیاسی, اجتماعی, وطند وست, مبارز راه آزادی و ترقی اجتماعی, زنده یاد رحمت الله حسن, که فقدانش را بعنوان رفیق شفیق, دوست و عضو خانواده, هر لحظه احساس مینمایم

بلی! ایام آنچنان با شتاب در گذر اند که بمحاسبه اش فرصت کمتر دست میدهد. سه سال فقدان این همسنگر چه زود گذشت اما درد از دست دادنش هنوز افکار را محزون میدارد. راه دیگری وجود ندارد و باید با چنین پدیده ای سوخت و ساخت, زیرا طبیعت باوجود لطافت و زیبائی هایش در عین زمان با بیرحمی عمل میکند و بهترین و عزیز ترین کسانت را از کنارت تا ابد دور میسازد.

چه بسا انسان مهربان, مردم دوست و خوش مشرب چون جاودان یاد رحمت حسن فقید ما که با صفات نیک زیادی آراسته بوده و امروز در کنار ما نیست.

درین مقطع چاره ای جز صبر و شکیبایی و فرستادن درود بر روان پاک این انسان والا نداریم.

در آستانه سومین سال درگذشت این شخصیت قابل حرمت, نبودش را برای اعضای خانواده, همرزمان و دوستانش بار دیگر تسلیت گفته, روانش را شاد و نامش را ماندگار میخواهم.

شیر احمد صمیم

۲۵ آگست ۲۰۱۷

گتنبرگ ـ سویدن