جنایت عمر متین؛ در پوزخند «چخوفوار» وحید عمر ـ محترم محمد عالم افتخار

  خر عیسی؛ گرش به مکه برند؛ چون بیاید؛ هنوز خر باشد!   مطلب آتی در گزارشنامه افغانستان انتشار یافته و معلوم است که عنوان چنگکی آن؛ از ابتکارات دوست فرهیخته و عزیز جناب رزاق مأمون میباشد. یعنی که ایشان حتی فراتر از محترم وحید عمر؛ در نظریه و دکتورین مطرح این سطور هماهنگی دارند. […]

Continue Reading

تصمیم تاریخی، ملتی دو تکه و قاره‌ای نگران ـ محترم امیرمحسن هادیان

نتایج همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بسیاری از ناظران سیاسی و بازارهای مالی را غافلگیر کرد. اندکی بیش ازنیمی از مردم بریتانیا شک و اروپا هراسی حداقل چهل ساله خود را به نمایش گذاشتند و رای به خروج دادند

Continue Reading