نیازمندی افغانستان به همکاریهای منطقه وی ـ محترم عبدالو کیل کوچی

عمومی

ادامه جنگ وبحران سراسری ، این کشور را تا لبه پرتگاه نزدیک ساخته وبنظر میرسد که او ضاع جاری کشور آبستن یک تحول سیاسی در ابعاد گسترده آن میباشد

تحولی که بر بنیاد آن بحران موجود بکلی مهارونظم جدید برقرار و یادر یک جریان نا مطلوب اوضاع از کنترول خارج گردیده و کشور با انفجار عظیم روبرو خواهد شد .این دو سوالیست که انکشاف اوضاع پاسخ آنرا مشخص خواهد ساخت . طوریکه معلوم است دوام تجاوزات ومداخلات خصمانه ازسوی خارج ، جریان سیاستهای دو گانه وچند جانبه خارجیها و کم کفایتی قوتهای نظامی آنها در داخل ، کمبود سلاح وتجهیزات پیشرفته  نیرو های دفاعی علی الرغم قهرمانی های قوای مسلح کشور رفته رفته دامنه جنگ نیابتی وفرسایشی را  در محلات گسترش میدهد .

ا گرهیولای جنگ هولناک مهار نشود دوام اوضاع کنونی ، افغانستان را به فاجعه عظیم روبرو خواهد ساخت .که در آنصورت آتش جنگ به برون مرزی زبانه کشیده ودر شعله های آن منطقه نیز خواهد سوخت .

با تو جه به اوضاع بحرانی و پیچیده حاضر، کشور نیازمند اقدامات اساسی و بازدارنده میباشد که  با بکار گیری کلیه امکانات داخلی و جلب همکاری های بیغرضانه منطقوی میتواند اوضاع را تحت کنترول آورده وبحالت عادی برگرداند.

در اقدامات داخلی اولتر از همه اکمالات قوای مسلح کشور در بخش اسلحه ، لوژستیک  ، ماشینهای محاربوی،  طیارات وتجهیزات زمینی وهوایی ، جذب پرسونل کارا وتخصصی ،بلند بردن مهارتهای مسلکی  با روحیه عالی وطنپرستی در تمام صفوف

 نیروهای دفاعی کشور و درمجموع افزایش توانایی قوتها ورشد کمی وکیفی صفوف قوای مسلح و ده ها تدابیرسنجیده شده واقدامات سازنده لازم وضروری است که آنهم نیازمند کمکهای کشور های دوست و منطقه میباشد. بنا بر آن منافع حیاتی کشور های منطقه در افغانستان ومنافع علیای کشور ما در منطقه گزینه همسویی کشور های دوست و همسایه را برای همکاری های صلحآمیز و همه جانبه مهم وضروری میسازد که به موجب آن صلح ، ثبات وامنیت در افغانستان و منطقه بشکل پایدار تامین گردد  .

چنانچه روابط نیک افغانستان با کشورهای آسیای میانه و سایر کشور های همسایه بر پایه علایق نژادی ، زبانی ، فرهنگی وتاریخی استوار بوده و باتوجه به موقعیت جیوپولیتیک افغانستان ومشترکات حوزه جغرافیایی با کشور های پهناورهند و روسیه  بیانگر روابط دیرینه وتاریخی میباشد  که تحکیم آن نیاز به همکاری های متقابل دارد . واضح است که سیاست خارجی و روابط بین المللی ، روابط کشور ها را در ابعاد مختلف تشکیل میدهد و مهمترین آن روابط سیاسی است که روابط دیپلوماتیک وروابط نظامی بر پاییه آن شکل میگیرد درین راستا ،

روسیه یکی از آنکشور ها یی است که در منطقه منافع حیاتی داشته وبا افغانستان روابط تاریخی ومناسبات دیرینه دارد .کشور پهناور روسیه در هر زمانی با مردم ودولتهای افغانستان روابط برادرانه وهمکاری های همه جانبه داشته وکشور ما را مورد کمکهای دوستانه قرار داده است . بقول منابع دیپلوماتیک آنکشور ، روسیه خواهان یک افغانستان با ثبات دموکراتیک وپیشرفته میباشد . همچنان روسیه بخاطر حفظ منافع خود در منطقه وآسیای میانه برای جلوگیری از نفوذ تروریستها ودهشت افگنان قوتهای نظامی خود را آنسوی دریای آمو ودر امتداد آن تقویت کرده است وهمواره اوضاع افغانستان را زیر نظر داشته که بر مبنای آن سفر ها ،تماسها ومذاکرات متقابل بین دوکشور با تفاهمات وتوافقات همکاری متقابلاً مفید صورت میگیرد که بر بنیاد آن اخیراً روسیه آمادگی اش را برای کمک با حکومت افغانستان در جنگ با هراس افگنی اعلام کرده است . این در حا لیست که نقاط مختلف کشور از سوی بنیاد گرا ها ی مذهبی دهشت افگن القاعده ، طالب وداعش که از خاک پاکستان تجهیز میشوند در بحران جنگ فرو رفته است  . بنقل از منابع رسمی اخیراً وزیر خارجه روسیه اوضاع افغانستان را پیچیده توصیف کرده ومیگوید که مسکو آماده است تا برای با ثبات ساختن اوضاع به افغانستان کمک های همه جانبه نماید .

 بقول خبر گزاری رسمی، مسولان  سفارتخانه روسیه در کابل اعلام کرده اند که میزان کمکهای اقتصادی ، نظامی  و آموزشی وباز سازی روسیه به افغانستان نسبت گذشته بگونه چشمگیری افزایش خواهد یافت علاوه بر کمکهای نظامی روسیه به افغانستان شامل هلیکوپتر ، تجهیزات جنگی  و آموزش قوتهای امنیتی که در سر لوحه کار روسیه قرار دارد ، روسیه آمادگی خود را برای اشتراک در داوطلبی پروژه های بند برق نغلو ، جاده سازی شهر کابل ، باز سازی قصر دارالامان ، ساختمان پروژه آبیاری پکتیا ، ساختمان شهرای سالنگ ، اعلام کرده است که این همکاری ها برای هردو کشور منافع حیاتی خواهد داشت .

همچنان هند بحیث یک کشور صلحدوست جهان علایق عالی دوستی وروابط تاریخی با افغانستان دارد . مردم هند در تمام زمانه ها با احساس همدردی در کنار مردم افغانستان بوده ودر جنگ برضد دشمن مشترک با مردم افغانستان همسویی داشته است و افغانستان را در دشوار ترین شرایط کمک ویاری رسانده است بقول منابع خبری همین اکنون دولت هند در بخشهای اقتصادی ، ساختمانی وعمرانی ،سیاسی وبخصوص در بخش نظامی افغانستان را در جنگ با تروریزم ودهشت افگنی یاری میرساند .از آنجاییکه برقراری صلح وامنیت منافع هردو کشور را تضمین میکند اخیراً هند کمکهای نظامی را در بخش هوایی وزمینی بیشتر ساخته است که بر پایه این کمکها ارسال هلیکوپترهای نظامی بکابل همکاری های نظامی کشور هند را به افغانستان تحقق میبخشد.

همچنان دربخش اقتصادی رشد تجارت وساختمان موسسات عام المنفعه ،احداث پروژه های ساختمانی ، سرکها ، بند های برق وآبرگردان ، توسعه بندر چابهارشامل همکاری ها و تحکیم بنیادین دوستی افغانستان وهند است .که ساختمان بند سلما یکی از نمونه های بزرگ همکاری هند به افغانستان بحساب می آید .

افغانستان بحیث یک کشور صلح دوست جهان بر اساس اصول همزیستی بهتروحسن همجواری همیشه خواهان دوستی با همسایگان بخصوص با کشورهای آسیای میانه منجمله تاجکستان وازبکستان میباشد که این دوستی برپایه روابط نیک همسایگی علایق نژادی ،فرهنگی ، لسانی ودینی استوار بوده است. کشور ازبکستان که از نفوذ تروریزم در منطقه رنج مبیرد در زمینه مبارزه با دهشت افگنی وتروریزم سیاست مشترکی را با افغانستان دنبال کرده  ودر عرصه های اقتصادی ومسایل تجاری بین هردو کشورهمسایه روابط خوب وامید وار کننده  وجود دارد .

پل دوستی که مردمان هردو طرف دریای آمو وقلب های پرتپش هردوکشور را بهم وصل کرده است در زمان زنده یاد ببرک کارمل رهبرفرزانه وریس جمهور فقید افغانستان بر فراز دریای آمو اعمار گردیده است . آمو یکی از گذرگاهای مهم بین افغانستان وکشور های آسیای میانه میباشد. اخیراً نا آرامی اوضاع در نزدیکی در یای آمو ازبکستان را نگران ساخته است که در مقابله و مبارزه با دهشت افگنی با افغانستان موضع مشترک را دنبال میکند . در شرایط کنونی اوضاع پیچیده در منطقه نیازمند اتحاد وهمبستگی تمام کشورهای آسیای میانه ومنطقه با افغانستان در جبهه واحد ضد تروریزم میباشد . تا وقتیکه قوای مسلح کشورما بپای خود ایستاده ودر سطح دفاع مستقلانه از توانانایی لازم برخوردار میگردد ، کمکهای نظامی کشور های دوست در تامین امنیت وثبات منطقه از هر لحاظ و بشکل فوقالعاده موثر خواهد بود .                                                     

طوریکه معلوم است پاکستانی ها جنگ اعلام نا شده خود را علیه افغانستان تغیر شکل داده وازینطریق میخواهند که اوضاع را در سراسر کشور مختل سازند .چنانچه اخیراً حوادث خونین سرحدی پرده از روی تجاوزات وجنایات بیشرمانه پاکستانی ها بر میدارد که در راستای سی وپنج ساله جنگ اعلام نا شده با افغانستان با صدور تروریزم ودهشت افگنی  ونفوذ جواسیس حتا دربعضی از نهاد ها ی رسمی دولتی وموسسات بسنده نکرده دستان ناپاک تجاوزگرانه خود را بسوی خاک مقدس افغانستان دراز میکنند .        

 واما مردم شریف وطندوست افغانستان در طی سی وپنج سال جنگ ودشمنی ، پاکستان وغلامان زرخرید مذهبی شان را بدرستی تشخیص داده با شناخت دوست از دشمن ، از مدعیان دروغین اسلام وگماشتگا ن پاکستانی وایرانی به هر شکل وقیافه ایکه باشند صفوف خود را جدا خواهند ساخت .

مردم افغانستان خواستار صلح ،امنیت ومدیریت قانونمند ، عدالت وشفافیت دستگاه دولتی وتغیر بنیادین شیوه های کاری در اداره میباشند. تغیر ماهوی کادر رهبری در ارگانها بستگی به مردمی بودن دولتها دارد که متاسفانه در افغانستان بشکل ننگین آن تنزل کرده است برای رفع این مشکل فقط با مبارزه پیگیر سیاسی بخاطر دفاع از حق وعدالت ، قانون ، دفاع از صلح وثبات ، دموکراسی وسایر ارزشهای اساسی با تشکل بزرگ در یک ساختار سیاسی ، سرا سری واپوزیسیون چپ ودموکراتیک میتوان شاهد تغیرات ماهوی و پیروزی حق بر باطل و روشنی بر تیره گی  بود  .  

مردم حق شناس افغانستان همراه با روشنفکران وطندوست ، مومنین پاکنهاد وصادق کشور و مبارزین وطنپرست درجنبش دادخواهانه و عدالت پسند با نیروهای ترقی خواه وصلحدوست در یک صف واحد مبارزه علیه دشمنان مشترک قرار خواهند گرفت وبا اقدامات سازنده وگزینه های اساسی مبارزه دیپلوماتیک وصلحامیز،  با مذاکره ومصالحه اصولی بجا مانده از رژیم های دموکراتیک ومردمی افغانستان در مبارزه سرآسری در جنبش ضدجنگ وهمیاری کشور های صلحدوست منطقه بحران را مهار ساخته صلح وامنیت را تامین خواهند کرد ودر صورت ضرورت وتحمیل نبرد روریا رویی با هوشیاری لازم ، با قوت وتوانایی از وجب وجب خاک کشور ، استقلال ، تمامیت ارضی ، حاکمیت ملی ونوامیس کشور دفاع خواهند کرد .

عبدالو کیل کوچی