شب شعر و موسیقی باهنرمندان ورزیده افغانی و کشور دوست هند

اجتماعی انجمن میهن عمومی

 حلول تعطیلات تابستانی که اغلب شهروندان این کشور منجمله مهاجرین و پناهندگان با سپری نمودن مشاغل کاری و آموزشی و خستگیهای ناشی از آن به انتظار رسیدن این ایام لحظه شماری میکنند

, در صدد برنامه ریزی برای این دوران رخصتیها میباشند که با پلانهای مرتبه, آمادگیهائی را نیز برای گذشتاندن هرچه شادتر همچو فرصتها فراهم می آورند.

 بدین ملحوظ برای اینکه دوستان ما در شهر گتنبرگ نیز لحظاتی را باسرور و شادمانی به عقب بگذارند, شب شعر و موسیقی به اشتراک چهار تن از هنرمندان چیره دست کشور دوست هند, آقایان هریک دیویجن, آواز خوان وهارمونیه نواز, راوی,آواز خوان وهارمونیه نواز, روپک, نی نواز و رمچن طبلنواز با هنر نمائی رباب نواز ماهر حیدر ولی که رهبری این گروه را در این شب بیاد ماندنی, چهره شناخته شده هنری , آواز خوان خوش صدا, ادریس درانی بعهده دارد, سازماندهی گردیده است.

امید است درین شب خاطره انگیز, دوستان اوقات خوشی را آز آن خود داشته و لحظات فراموش ناشدنی را به ارمغان گیرند.