جعلیات “دیپت ستیت”* در سیمای بی کفایتی و تجاهل عارفانه- دکتور سید احمد جهش

عمومی

 

بااراجیف نه توان چهره منفوراستعماروامپریالیزم را سفید نمود

 

چندی قبل رسانه های دروغ پراگنی غربی مخصوصن واشینگتن پوست به تاریخ نهم دسمبر2019 میلادی به نشرچرندیاتی بنام اوراق افغانستان ( افغانستان پیپرس) پرداختند. اوراق منتشره شامل دوهزار صفحه معلوماتی است که قبلن به نشرنه رسیده است. اوراق مذکورثمره کار یک هیت تحقیق کانگرس امریکابه مدیریت جان. ف. سپکو( سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یا سیگار ) است کهدراثراجرای مصاحبه ها با جنرالان، دیپلومات ها، کارکنان موءسساتکمک رسانی و مامورین رسمی دولت افغانستان، افرادیکه مستقیمن به شکلی ازاشکال بهجنگ افغانستان ارتباط داشتند به دست آمده است.درراپورادعا شده که گویا امریکا درافغانستان ناکام مانده ونه توانسته به اهداف خود یعنی محوتروریزم، بازسازی وتامین صلح درافغانستان دست یابد.

طبق این اوراقناکامی وهمه نابسامانیها ناشی ازبی کفایتی وعدم صداقت جنرالان ومامورین عالی رتبه ودست اندرکاران دولت امریکا دانسته شده وعلاوتن به فتنه وفساد مالی رهبرانرژیم کابل که ملیونها دالررا دزدی وحیف ومیل نموده اند اشاره گردیده است.همچنان ادعا میشود که مسئولان امریکائی باراپورهای فریبنده وخوش بینانه خود کانگرس ودولت امریکا رافریب داده اند. اشخاص مذکور فاقد پلان، پالیسی وستراتیژی لازم درافغانستان بوده سربازان شان نمیدانند برای چه می جنگند ودوستان ودشمنان شان کیها اند.

دراین راپورها رهبران اضلاع متحده امریکا عوام فریبانه دست های خونین شانرا به دامان مامورین شان پاک کرده گناه آنهمه بربادی وهرج ومرج وقتل وقتال صدها هزارافراد بیگناه وطن ما افغانستان را بدوش گماشته گان شان انداخته خود را درانظارعام پاک دامن جلوه میدهند. یکی ازعللنشربه اصطلاح اسناد محرم اینست که :

مردم ما ازهجده سال اشغال وادامه کشتاروتباهی به ستوه آمده اند هرلحظه احتمال یک انفجار بزرگ وقیام عمومی موجود است، اشغالگران میترسند وهراس دارند که مبادا به سرنوشت اسلاف انگلیسی شان ( جنگ اول و دوم افغان وانکلیس ) دچارگردند ازاینروجهت تخفیف تشنج وتسکین سایکولوژیک مردم افغانستان عوام فریبانه به تبلیغات دروغین نظیرنشراوراق افغانستان پرداخته هیاهوی مذاکرات دروغی صلح با طالب را به راه انداخته بیهوده شورای صلح ووزارت صلح میسازند. رئیس جمهور، جنرالان ومامورین عالی رتبه شان اعلامیه های ضدونقیض پخش کردهگاهی میگویند جنگ افغانستان غیرقابل برد است، ماناکام هستیم ، با طالب ( نوکرهای شان ) صلح کرده افغانستان راترک میکنیم، گاهی برعکس میگویند که ( وی ول فایت تو وُن –تا پیروزی خواهیم جنگید – ازاظهارات پریزدنت ترامپ ) ومیگویند تا زمانیکه تروریزم درافغانستان وجود دارد ماهمیشه درکنارمردم افغانستان هستیم ونمیگذاریم تا افغانستان دوباره لانه تروریزیم شود.

معلوم میشود که تعبیرسیاست برای دولت مردان امریکائی ترفند وفریب است. تزویرخصلت و عادت استعماراست. تکتیک های استعمارکهن واستعمارنوازهم فرق ندارد چنانچه زنده یاد میرغلام محمد “غبار” درص 535 جلد اول شهکارش یعنی افغانستان درمسیرتاریخ چنین مینگارد که ” شاه شجاع باری به مکناتن یاد آوری کرد که افغانستان مامون است ومن پادشاهم لهذا ضرورت برای اقامت قشون انگلیس درکشوردیده نمیشود. مکناتن جواب داد که تا خطرامیردوست محمد خان باقیست موجودیت قشون انگلیس درافغانستان حتمی است “

دریکی ازاوراق افغانستان نقل قولی ازمصاحبه یک دیپلومات ونماینده بوش واوباما درکابلبه مشاهده میرسد که میگوید ” ما به ممالک فقیرتجاوزنمیکنیم که آنها راغنی سازیم ” ونقل قول دیگر” ما به به ممالک استبدادی حمله نمیکنیم که آنها را دیموکراتیک بسازیم ” ویا دروغ میگویند که ” ما به کشورهای پرازخشونت تجاوزمیکنیم تا درآنجاآرامی وصلح بیاوریم “

بعد ازاگاهی ازنشر” افغانستان پیپرس ” درواشینگتن پوست و مطالعه مضامینی به ارتباط آن لازم دانستم تا یکباردگر یک سلسله ازحقایق مربوط به افغانستان را به هموطنان خود یادآوری نمایم.

متفکرین دیپ ستیت بدین نظر اند که معادن ومواد خام زیرزمینی به شمول نفت وگازویورانیوم ولیتیوم که منبع انرژی وزیربنای جامعه مرفه امروزی میباشد روبه اختتام است. ازجانب دیگرنفوس جهان باوجود موانع مستقیم وغیرمستقیم روبه تزاید میباشد. صنعتی شدن واعمارجامعه مرفع درممالک عقب مانده مستلزم مصرف موادی ایست که دیپ ستیت جهت بقای نسل اش سخت به آن احتیاج دارد ازاینرو همواره درتلاش است تا ازصنعتی شدن کشورها به هرشکل ممکن چلوگیری نماید. بعضی ها مصرف امروزی یورانیوم 235 راجرم تلقی کرده توصیه مینمایند که ازمصرف یورونیوم جلوگیری گردد تا بتوانند درآینده با اختراع انجن های اتومی جهت مهاجرت های کیهانی وجستجوی منابع جدید انرژی ازآن استفاده نمایند درغیرآن فقدان انرژی بشریت را محکوم به نابودی مینماید.

بدین اساس ازسالهای 1980 عیسوی دیپ ستیت برنامه های صنعت زدائی ونفوس زدائی را دراکثرنفاط جهان پیش برده اروسایل مختلف مانند صدور تروریزم، ایجاد هرج ومرج مدیریت شده ، استفاده ازتکنالوژی های قوه نرم ( سافت پاور ) ازطریق انترنت ودستگاه های جاسوسی اشدست به انقلابهای رنگی، تغییررژیم ازفاصله های دورومداخلات مستقیم نظامی ازپنتاگون وناتو استفاده میکند.

بدین ترتیب دیپ ستیت بخاطرنیل به اهداف شوم اش جهت مداخله و تباهی کشورها به یک(بوگی من)یا هیولا ضرورت دارد تا جهانیان و مردم کشورهای شان را ازآن هیولا بترساند. طوریکه دیدیم این هیولا ها درعراق صدام حسین ودرلیبیا معمرالقذافی بود. بوگیمن ایران آخندهاوازاافغانستان طالب ها یا تروریزم میباشد. بین هیولاها ودیپ ستیت دشمنی وجود ندارد. صدام آماده پذیرش هرنوع فرمایش امریکا بود. قذافی حتی پول کمپائین سرکوزی رئیس جمهورفرانسه راپرداخته بود. آخند های ایران نیزعلاقه مند غرب اند بچه های شان درغرب تحصیل وزندگی میکنند، پول های شان را دربانک های غرب ذخیره کرده اند پس جرم شان چیست؟ شاید طالع شان خراب باشد که منحیث بهانه قربانی میشوند تا دیپ ستیت وطن شانرا نابود کند. دلم به ایران میسوزد هدف اصلی امریکا تباهی ایران است نه آخند ها. امید مردم برادرایران این باریکی را درک کرده قهرمانانه ازمیهن خود دفاع نمایند تا به سرنوشت افغانستان، عراق، لیبیا وسوریه دچارنه شوند.

البته وضع طالب وافغانستان طوردیگری است. امریکا ومتحدینش، القاعده، طالب وداعش ( تروریزم ) استعمال درازمدت دارند زیرا همه تروریست وحامی تروریست اند. اگروضع به همین روند دوام کند امریکا طالب را تا آخرخط درافغانستان باخود حفظ خواهد کرد.

گرچه درسال 2018 میلادی جهت رد ادعا ها، نشرات وتبلیغات عوام فریبانه اشغال واستعماربه ارتباط وطن عزیزما افغانستان تحلیلی ازاین قلم دررسانه های برونمرزی کشور

نشر شده بود، که لینک این مقاله را ذیلن تقدیم میدارم:

http://www.vatandar.at/Drjahish37.htm

باآنهم لازم است مطابق شرایط نوین به موضوع تماس بیشتر گرفته شود.

فکرمیکنم اراجیفی ازقبیل جنگ باتروریزم، بازسازی، صدوردیموکراسی وحقوق بشر سخنان مفت ومضحک اند که به قسم بهانه دراشغال افغانستان بکارگرفته شده اند.

خیلی مسخره است، کسانیکه خودشان خالق وحامی تروریزم اند وهرروزه تروریست هاراتمویل، تسلیح وکمک میکنند بیشرمانه ادعای جنگ باتروریزم دارند.

مدعیان سینه چاک دیموکراسی هرروز دیموکراسی را ترورمیکنند. دیموکراسی تیوری ومکتب سیاسی است کهبه ناحق برچهره وحشت وبربریت کشیده شده است،سالها قبلجنبه عملی خودراازدست داده و به جزانتخابات به اصطلاح آزاد چیزی برایش نمانده بود؛ ولی انتخابات افغانستان آنراهم به افتضاح کشید.

دربربریت کپیتا لستی انسان گرگ انسان است.بخاطرمفاد رقابت میکند، آدم میکشد وجهان راتخریب مینماید.

تباهی افغانستان، عراق، لیبیا وسوریه ازیک طرف وازجانب دیگرانسانهای بیکار، بی سرپناه ومریض پس کوچه های نیویارک وشیکاگوسالها قبل دیموکراسی رابه ابدیت رانده است.

واکنون راجع به دروغ دیگری که میگویند ما درافغانستان ناکام هستیم .

برعکس من فکرمیکنمامریکا درافغانستان به همه اهداف خود رسیده و کاملن کامیاب است. اما…ما مردم افغانستان ناکامش میسازیم.

موفقیت های اضلاع متحده امریکا درافغانستان :

اشغا ل یک مملکت با سه ترلیون دالرمنابع زیرزمینی . داشتن پایگاه های نظامی دایمی جهت نیل به اهداف جیوپولیتیک وجیواکانومیک بعدی درهارتلند یا آسیای میانه. ایجاد ونصب حکومت دست نشانده . داشتن سند کپیتولاسیون یا تسلیم بلاقیدوشرط افغانستان. ایجاد ستون پنجم وشبکه وسیع جاسوسی درهمه برونش های دولت، قوای سه گانه وحتی در قریه ها. مبارزه وسیع وهمه جانبه برضد مردم افغانستان بوسیله پیشبرد هایبرید وار- جنگ دورگه ، چندین بعدی وچندین رگه با استفاده ازقوای نظامی وتکنالوژی های جدید رسانه ئی ونویسندگان مزدور، پروگرامهای مکاتب ودانشگاه ها به مقصد انقیاد وتسلیمی جوانان به اشغال ، کشتن روحیه وطندوستی واستقلال درجوانان، جلوگیری ازحلول روحیه آزادی خواهی وفداکاری میربچه خان، میرمسجدی خان، غازی ایوب خان، وزیراکبرخان ونائب امین الله خان درجوانان. فراردادن مغزها وجوانان ازمملکت.پیشبرد نفوس زدائی با قتل عام مردم بیگناه افغانستان توسط نیروهای امریکائی وناتوونیروهای نیابتی طالب وداعش. ایجاد شرایط جهت سوق جبری جوانان به دزدی، آدمکشی، فحشا، الکول ومواد مخدر.درحالیکه هیچکس منکرحقوق زن واطفال نیست ایجاد قوانین اشغال امریکائی ( منع خشونت علیه زنان واطفال ) به ظاهرمترقیجهت تخریب کانون خانواده، جدائی زن از شوهر،ترویج بی سرپناهی وفحشا ، خشونت، خودکشی وقتل های عمدی ، تجرید اطفال ازمادروپدرتوسط دایه های مهربانترازمادروغیره بدبختی ها. باید اضافه نمود که اطفال وزنان مانند مردان شهروندان افغانستان بوده حقوق ومکلفیت های شان درقانون اساسی درج گردیده است البته نه قانون اساسی فعلی ساخت سیا. حل مسایل بی بضاحتی، حقوقی وجنائی خانواده ها مربوط به پولیس، سارنوالی ،قضات، مرستون ها وحلال احمراست.باید یک لحظه دقت نمود که قوانین فوق الذکربا کدام پولها درکجا وتوسط کی ها نوشته شده وبه شورای افغانستان آورده میشود وچه اهداف راتعقیب مینماید.

ازدستاوردهای دیگردیپ ستیت یکی هم سرقت سنگهای قیمتی، معادن یورانیوم ولیتیم ومنرالهای کمیاب افغانستان است.

البته عاید چندین ملیارد دالری ازتجارت تریاک افغانستان درتمویل مصارف نظامی امریکا موثرخواهد بود.

جهت معلومات بیشتروتائید تحلیل فوق ویدیوی تحت نام ( ده کوربت رپورت ) تقدیم است.

https://www.strategic-culture.org/video/2019/12/26/the-afghanistan-papers-are-establishment-whitewash-bs/

فکرمیکنم بعدازهجده سال همه مردم افغانستان متیقن گردیده اند که تراژیدی ماناشی ازجضورنظامی خارجی ومزدوران بومی شان است .پس چه باید کرد ؟

کسب آزادی واستقلال باطرد استعمارواشغال هدف و وظیفه ستراتیژیک همه ماست.

اول – بنام نامی شهیدان وقهرمانان راه آزادی وطن ازتمام اعضای مجلس نمایندگان افغانستان توقع میرود تا بایک حرکت تاریخی و بی بدیل وبا انتباه ازتصمیم وطنپرستانه هم مسلکان عراقی شان باقهرمانی وکسب افتخارات تاریخی قرارداد ننگین غنی این عنصرخائین به وطن رابا امریکا فسخ نموده خواستارهرچه زودترخروج نیروهای اجنبی ازافغانستان گردیده به اشغال خارجی خاتمه داده نام شانرا ثبت تاریخ پرافتخاروطن نمایند.

دوم –مبارزه صلح آمیزبا راه اندازی مظاهرات، گردهمای ها، کنفرانس ها، عدم حضورواشتراک درمراسم دولتی، درانتخابات،درکاردفاترو دروس مکاتب ودانشگاه ها، عدم همکاری با اشغالگران، بسته نمودن دوکانهاومارکتها . مطالعه کتب تاریخی مبارزات آزادیخواهی هند. بکاربرد طریقه های مبارزات عدم خشونت قهرمان آزادی هند زنده یاد مهاتما گاندی. مطالعه کتاب افغانستان درمسیرتاریخ جلد اول، تجاوزدولت انگلیس ومبارزه مردم افغانستان( صفحات523 -572).

ازهمه قلم به دستان مبارزافغانستان،ازاهل دانش و هنروادبیات تمنا دارم تا همه انرژی خویش را درجهت مبارزه علیه اشغال بسیج نمایند.

سوم – مبارزه مسلحانه آزادیبخش ملی با ایجاد گروپهای چریکی درسرتاسرافغانستان.دراین خصوص توقع میرود تاچریکهای دهه 1980 میلادی وافسران نیروهای قهرمان جمهوری افغانستان تجارب خودرا با نشرمقاله ها، نوتها، کنفرانسها وتماسهای انفرادی وگروپی زیرزمینی درموضوعات تعرض، مدافعه، شبخون، کمین وباسقین به جنگ آوران جوان انتفال دهند.

اینست نقشه راه اگربه خواب هجده ساله خود ادامه دهیم چیزی جزنابودی کامل وروسیاهی تاریخی نصیب ما نخواهد شد.

همه چیزوقف آزادی وبرای آزادی!!!

شش جنوری 2020

///////////

*دیپ ستیت یا دولت سری زیرزمینی ساختارمافوق دولتی است که هسته مرکزی آنرا بانکداران وسرمایه داران کلان انگلوساکسون ویهودی تشکیل میدهد، ازطرزعملکرد وحشیانه وغیرانسانی شان میتوان قضاوت نمود که همه ازسرچشمه شوءینیزم ورسیزم آب میخورند، آنها نه تنها افغانستان، بل همه جهان را به گروگان گرفته اند.

https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-confidential-documents/

https://www.globalresearch.ca/wapo-afghan-papers-propagate-colonial-narrative-noble-intentions-gone-awry/5699031?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles

 

https://www.globalresearch.ca/american-died-our-lies-afghanistan/5699465