یادواره ئی از دوست گرانمایه جاودان یاد رحمت حسن فقید

عمومی

 

عکس بیجان چه دهد غیر تسلی با دوست-

       گل تصویر مرا غیر تماشا بو نیست 

آری! گفته شاعر مؤید این حقیقت است که عطری از گل تصویر این عزیز آرام خفته بمشام نمیرسد, اما زمانی با نگاه ژرف به این تصویر خیره شویم, می بینیم که تصویر گفتنی های زیادی را به ما منعکس میدارد.

تصویر سخنانی از ایده های پیشتاز, از مبارزات هدفمند بمنظور تامین عدالت اجتماعی, ایجاد جامعه مرفه و عاری از تبعیض و سخن از برابری جنسیتی ای را به ما گوشزد مینماید که فقید رحمت حسن جاودان یاد, بیشتر از پنجاه سال عمر پر بار خود را برای تحقق آن وقف نمود و با متحمل شدن مشقات گونه گون تا پای جان پیرو همین ایدیای والا ثابت قدم باقی ماند و کوچکترین تزلزلی در افکارش رخنه نکرد.

تصویر از انسانیکه بعنوان همسر خوب و شریک زندگی بی بدیل, بعنوان پدر مهربان که پنج فرزند برومند را به جامعه تقدیم نمود, حرف هائی را با خود دارد. آمیزش و معاشرت با هموندان یکی دیگر از صفات برازنده این عزیز آرام خفته بشمار می آید, او با کرکتر خاصی که داشت واقعن انسان بی بدیل بود که بودن در خدمت مردم و اجتماع را خیلی دوست داشت.

دوستان!

گفتنی های زیادی در مورد اوصاف پسند یده زنده یاد رحمت حسن وجود دارد که بایست در قید تحریر درآید ولی درین مختصر گنجایش ندارد. اما دوستانی که با شخصیت موصوف آشنائی دارند, همواره از او و از کار نامه های پر بار و فعالیت های سیاسی ـ اجتماعی اش به نیکی یاد میدارند.

دوستان

ما که در آستانه پنجمین سال جاودانگی این مرد نستوه قرار داریم, یاد و خاطراتش همواره با ما بوده و هیچگاهی از افکار ما زدوده نمیشود, راه اش راهمیشه پر رهرو و آرمانهایش را برآورده میخواهیم

به همین مناسبت درود های بی پایان خویش را بر روان پاکش هدیه میداریم و تسلیات عمیق خود را به همسر گرامی , فرزندان دوستداشتنی, به برادران ارجمند و سایر رفقآ و دوستان عزیز شان تقدیم می داریم.

 

درود بر روانت, خاطرات ات همیشه در قلوب مان ماندگار است,

جاودان یاد رحمت عزیز!

 

دیپلوم انجنیر فرین محسنیان

2019