عبدالوکیل کوچی – روز جهانی کارگر

عمومی

 

بیا که  تازه  نسیم  بهار کارگر است

بهشت نعمت  دنیا  زکار کارگراست

تر قیات جهان  از  زمین  تا  کیهان

ز آفر ینش   پر افتخا ر کارگر است

اگر جهان بیک  دهکده  شود  مانند

فنا وری و  فرایند کار  کارگر است

مگوکه داس چکش رفت آمد انترنیت

همه زدانش واز ابتکار کار گر است

ویا تراکم  سرمایه در جهان  امروز

همه غرامت محصول کارکارگراست

ز برده  سازیُ  نو تا  دوام  استثمار

نبود  همد لییُ   پایدار  کارگر است

بپا   شوید  همه    کارگران   آزاده

که  اتحاد،  ره ماند گار کارگراست

پی مبارزه   همد لی   و     آزادی

ترقیات وعدالت  شعار کارگر است

خوش آنکه پرچم آزاده گی بلند شود

به برج پنجم کآنجا قرار کارگراست