اهدا به وحدت خواهان آزاده – عبدالو کیل کوچی

عمومی

 

عاشق همسویی ام دوری مرا درکار نیست

وحدت همفکری و همبستگی دشوار نیست

اولین گام اعتماد صدق و عزم راسخ است

دل اگر خواهد عمل را مشکل بسیار نیست

برگذشتن ازموانع خود اساس وحدت است

گر چنین باشد  نیاز نقد  یار از  یار نیست

سالها در راه  وحدت  گامها  برداشته  شد

عزم میخواهد وگرنه حیله ی درکار نیست

عشق میهن راه مردم آنقدر هم سهل نیست

هرکه نتواند درین راه حاجت اصرارنیست

صدق وعزم آهنین معیارهای وحدت است

چونکه هرآزموده ی راحاجت تکرارنیست

مشکل وحدت یگانه بر گذشتن ازخود است

ورنه هیچ همفکرخوب ازیکدگربیزارنیست

اندرین برهه  ، وطن  ایثار میخواهد  زما

عزم میباید که همچون راه بی آزار نیست

پا نهادن درمسیرعشق زخود بگذشتن است

زانکه راه پیچ وخم بی گژدم بی مارنیست

اندرین ره رمز پیروزی ما دروحدت است

با تاسف طور لازم سعی در  رفتار نیست

هر رفیقی در نظر گوید سرم قربان حزب

درعمل کوحاصلی گردست بادل یارنیست

سالها شد جلسه  وحدت  به اهداف بزرگ

لیک هنگام توافق ، پایه ی  کردار  نیست

هرکسی وحدت بخواهدیانخواهد ره یکیست

راه جبهه روشنست این حاجت زنهارنیست

بهر وحدت ، فاش میگویم ، نرنجد گردلی

هست دست دیگران یاعشق ماسرشارنیست

گر شود وحدت  میان  داد  خواهان  وطن

بهر پیروزی ما جای  شک و انکار نیست

عبدالو کیل کوچی