ترویستان افغانستان را به کشتارگاه مبدل نموده اند- انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

عمومی

مهاجرین افغان را لطفا به کشتارگاه اعزام نکنید

نامه هذا بعد از ترجمه به لسان آلمانی ذریعه مکتوب به صدراعظم ، وزیر داخله ، رهیری احزاب آلمان واتحادیه اروپا ارسال گردید  

با اظهاراحترام به تعقیب مکاتیب مورخ 3 اکتوبر و20 دسامبر 2016 و22 فیروری 2017 با احترام یکبار دیگر اذهان میداریم که:

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مراتب تشویش جدی خویش را بخاطر برگشتاندن اجباری افغانان پناه جو از کشور های اروپائی منجمله کشور آلمان ابراز مینماید.           وقایع وحشتبارتروریستی ماه های اخیردر شهرهای مختلف افغانستان در وسایل اطلاعات جمعی اروپائی وسیعاٌ انعکاس و تائید گردیده است، بیانگر وخامت اوضاع امنیتی و وسعت دامنه جنگ درسراسر افغانستان است. این وقایع تروریستی و وسعت دامنه جنگ از جانب طالبان ،داعش وسایر گروپهای تروریستی روزانه باعث کشتار،معیوب شدن وبیجا گردیدن مردم از محلات زندگی شان گردیده ومیگردد.علاوتاٌ این اعمال تروریستی باعث ارتکاب شدید ترین جرایم جنگی وبشری گردیده که امنیت و مصئونیت اتباع افغانستان را درمعرض خطر جدی قرار داده است.

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا با درنظرداشت اوضاع پیچیده و خطرناک کنونی فرستاندن اجباری افغانان پناهجو را به افغانستان نا امن،اعزام به کشتار گاه تلقی نموده آنرا در تناقض با کنوانسیون های بین المللی واخصاٌ ماده 3 کنوانسیون اروپائی درمورد حقوق بشر میداند.

فاکت های ذیل عامل تشویش ما میباشد:

وضع امنیتی افغانستان به مراتب وخیم ترازآنچه است که فکرشده است، میباشد. روزانه ده ها و حتا صدها افغان درپایتخت، ولایات، شهرها وقریه جات کشته وزخمی میگردند. ارقام تلفات وزخمیهای افغانان در34 ولایت افغانستان روزانه قوس صعودی را میپماید.طی سال جاری وبخصوص طی یک ماه گذشته تعداد زیاد منازل، فروشگاه ها، مکاتب،شفاخانه ها، مساجد، هوتلها،مراکزتجارتی وادارات دولتی درقریه ها، شهرها و ولایات مورد حملات ترورستان قرارگرفته ومیگیرد که با ایجاد نا امنی، جنایات وکشتارکه شامل تجاوز به جان مال افغانان (سربریدن، سنگسار زنان، سوزاندن زنان ، تجاوز به زنان واطفال با انواع شکنجه، قتلهای فردی ودسته جمعی، ویران نمودن قریه ها وشهرها وسایراعمال تروریستی …) به فجیع ترین شکل آن صورت گرفته و ادامه دارد.

ارقام ارائه شده منابع بین المللی بعضاٌ کمترازتعداد واقعی قربانیان میباشد چون از ارقام اصلی قتل وکشتاردرقریه هاوشهرهای تحت تسلط تروریستان مطلع نمی گردند . باآنهم این واقعیت تثبت گردیده است که حجم تلفات ملکی نظربه سالهای گذشته درسال  2016 ، بخصوص اطفال وزنان 30 % بیشترگردیده. وطی ماه اخیرتعداد تلفات ملکی به بالا ترین ارقام رسیده است. دراوضاع کنونی هیچ منطقه افغانستان ازامنیت ومصئونیت برخوردار نمیباشد. بدون شک این وضع یکی ازعوامل عمده مهاجرت افغانان میباشد که افغانان به خاطرزنده ماندن خودواطفالشان کشورعزیزخود راترک نموده با قبول خطرات به مهاجرت تن درمیدهند ، یکتعداد شان اطفال وفامیل های خویشرا درمسیر راه های خطر ناک زمینی و آبی از دست داده ومیدهند.

ـ طبق ارقام ارايه شده دفترسازمان ملل متحد که ازطریق دویچه وله به زبان دری بتاریخ 6 فبروری 2017 به نشر رسید ، تعداد مجروحین وکشته شده گان افراد ملکی در اثرجنگها واعمال تروریستی درسال  2016 حدود (11418 ) نفر  ثبت شده است، ازجمله  به تعداد 923  طفل کشته وبیشتراز2589 طفل زخمی شدند ، که تلفات غیرنظامیان اطفال میباشد . تلفات ثبت ناشده شامل این ارقام نیست.

تازه ترین گزارش یوناما که توسط دویچه وله بتاریخ 26.11.2017 به نشررسیده نشان میدهد درنه ماه سال 2017 میلادی، 8118 نفرغیرنظامی کشته و زخمی شده اند. که 2640 کشته و5379 زخمی شدند . 13 % تلفات زنان و 5 % تلفات اطفال نظربه سال گذشته بیشتر شده اند. اعمال تروریستی روز به روز ازدیاد یافته وافغانستان را به کشتارگاه تبدیل نموده اند که بصورت عموم دراکثر شهرها و ولایت کشتارصورت گرفته . طورنمونه از تروروکشتار دو هفته اخیرذیل میتوان یادآور شد :

 • 7 نوامبر : 2 کشته .20 نفر زخمی تلویزیون شمشاد کابل-
 • علاوتاْ موجودیت عدم حاکمیت قانون، فساد، تجاوزبه حقوق مردم ، بی عدالتی وعوامل دیگری است که افغانان زنده گی ودارایی خود رارها نموده بخاطرزنده ماندن مهاجرت نموده اند که بعدازتحمل معضلات مختلف ( قاچاقبران، غرق شدن، مریضی وبیچارگی  و …) یکتعداد شان خود رابه قاره آزادی یعنی اروپا و بخصوص کشوردوست افغانان (آلمان) رسانیدند، اروپا یعنی سرزمین اعلامیه جهانی حقوق بشر، آلمان یعنی کشور انسان دوست که سرحدات خود را بخاطر پناهندادن به انسانان مجبور باز نموده است.

  – بعد ازسال سال 2001یکعده کثیرافغانان از قاره ها ی دنیا بوطن عودت نمودند.اما دولتمردان بی کفایت واستفاده جودرتلاش پرنمودن جیبهای خود وغصب داراییهای عامه وخصوصی میباشند.اکثراْ ازکمکهای انساندوستانه کشورهای کمک کننده، آن کادرهای دولتی که درفقرزنده گی میکردند، فعلاْ با سٔواستفاده از فساد گسترده صاحب قصرها و سرمایه های بزرگ شده اند. چون ازیکطرف فساد اداری، سٔو استفاده وعدم حاکمیت قانون به اوج خود رسیده، ازجانب دیگرعدم توجه به بازگشت مهاجرین وسٔو استفاده از پول کمکی آنان عامل دیگر نا امنی گردیده .

  ـ گرچه مطالب عمده این نامه درمجامع معتبرآلمان، از طرف بعضی  رهبران سیاسی و شخصیت های مدبر ، اخراج مهاجرین افغان را مورد جر وبحث قرار  داده اند وفعلاْ هم نظرات مختلف درزمینه وجود دارد،اما بازگشتاندن افغانان نسبت عدم امنیت به کشورشان درشرایط موجود که افغانستان به کشتارگاه تروریستان تبدیل شده ، با پرنسیپای قبول شده بین المللی مانند کنوانسیون سال 1951 ژنیو، اعلامیه جهانی حقوق بشر بخصوص مواد ( 13 و14 ) آن مطابقت ندارد.

  انجمن حقوقدانان افغان دراروپا ازشما تقاضا مینماید تا با نظرداشت معضلات فوق و تاٌمین مصئونیت جانی وحقوق بشری آنان که بازگشت افغانان به افغانستان خطرجدی جانی را برای مهاجرین افغان دارد، آرزومند است تا به توقف فوری  بازگشت اجباری پناهجونان افغان به افغانستان ناامن گردیده اقدام فرمایید تا حفظ جان ومصئونیت فزیکی افغانان آسیب پذیرنگردد . ( مهاجرین متخلف ازقانون که مرتکب جرم میشوند ازاین امرمثتثی میباشد وباید طبق قانون مجازات گردند.)

  رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از حسن همکاری شما قبلاٌ سپاسگزار است.

  با احترام

  شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا