در راه آزادی ـ عبدالوکیل کوچی

عمومی

یکطرف توپ تفنگ و تحقیر       یکسو رستاخیز وخواهان تغیر

پیُ شا نتاژ نظا می از ارگ       جان مردم شده تهد ید  بمرگ

یکطرف حادثه وتاختن است       جای دیگر خیمه افراشتن است

یکزمان آتش خونست روان      گاهی  آرامش  قبل  از  توفان

دولت ی گرم ریا کاری  ها     ملتی  غر ق  عزا  داری  ها

وضع بغرنج  جفا تا به کجا     پیر تازه آمد ه  در  چه  هوا

می ندا نم هدف دنیا  چیست       استرا تیژ یُ  امر یکا  چیست

هرکه برمقصد خود می تازد     در پیُ  قدرت  خود می  نازد

راه حل نیسته با میل  تفنگ        هیچ  آینده ندارد  این  جنگ

مردمان برابری می خواهند       جنبش  سرآ سری  میخوا هند

خواسته برحق شان عدالتست       داد خواهی ونجات ملت است

توده هایی که بپا خا سته اند       بیرق  صلح،  بر افرا شته اند

حکم تاریخ  همی آزاد یست        دو لتها  رفته  ومردم با قیست

صاحبان اصلیُ خاک و طن        مردم است ،مردم زنجیرشکن

دادخواهیُ شما حق وبجاست       هموطن پیروزی ازآن شماست

عبدالوکیل کوچی