نشرات منظم « تلویـزون بهـار» شـروع شـد

عمومی

 

بهار امسال بشارت ده هوای  تازه و بهار تازه در جهان رسانه ایی کشور بود. با آغاز بهار طی مراسم باشکوه « تلویزون بهار ـ  B-TV » با مدیریت  ژورنالیست توانا و باسابقه کشور جناب اشرف شهکار درایالات متحده امریکا  نشرات منظم خود را شروع نمود

قبل از گشایش برنامه های منظم ، بورد گرداننده گى تلویزیون بهار اعلام نمود : ـ  « تلویزون بهار »  صداى راستى و درستى است. ـ  « تلویزون بهار »  از افتراق و نفاق دورى مى جوید وتخم مهر ومحبت را بذر می كند. ـ  « تلویزون بهار »  شما عزیزان را به كاشتن و چیدن جوانه هاى امید به آینده دعوت می كند . ـ  « تلویزون بهار »  شما وطنداران را به زدودن نا ملایمات و نا هنجارى ها فرا میخواند . ـ « تلویزون بهار »   صداى روشنفكران وطن است .  ـ  « تلویزون بهار »  رسانه اى رسالتمتد است.

 گرداننده گان « تلویزون بهار ـ  B-TV » با آغاز نشرات آزمایشى در اكتوبر ۲۰۱۷ ترسایی اعلام نمودند که در تلاش اند تا تلویزون « به صداى روشنگران ، آگاهان سیاسى ، فرهنگیان، خبر رسانان رسالتمند و در فرجام به آیینه جنبش ترقی خواهى و روشنگرى جامعه ما مبدل گردد.»  

امروز بیشترین  رسانه های کشور ( نوشتاری ، شنیداری و دیداری ) به گروه های رسانه ایی جهانی و یا تنظیم های جهادی و کشورهای بیگانه  تعلق داشته  و درونمایه برنامه های آنها را مصروف ساختن مردم افغانستان  و انحراف ذهنیت آنها ازمسایل مبرم مربوط به حیات اجتماعی و اقتصادی تشکیل می دهــد. در چنین وضع  دردبار، گشایش برنامه های روشنگرانه  و ترقی خواهانه  « تلویزون بهار » اقدام سودمند و شجاعانه  در خط  دفاع ازمنافع ملی ، داعیه صلح  و داد اجتماعی در افغانستان می باشد .

دعوت مدیران و برنامه سازان ورزیده و مسلکی  تلویزیون که می گویند : « تلویزیون بهار به هیچ گروه و سازمان سیاسى ، ایدیالوژیك ، سمتى  و قومى تعلق نداشته ؛ و همه جریان ها و نهاد هاى ترقى خواهى ، شخصیت هاى ملى ، سیاسى ،اجتماعى ، فرهنگى كشور می توانند صداى خود را و آرزو هاى نیک شآنرا ازین تربیون به همه بر سانند» ؛ درخور جانبداری بوده؛ و این درخواست وظیفه بزرگ سهمگیری در تنظیم  برنامه های روشنگرانه ؛ و پخش این برنامه ها  از طریق امکانات دست داشته را به دوش هواداران و مدافعین  دموکراسی،  ژورنالیستان و قلم بدستان متعهد  کشور قرار داده است . جا دارد تا شخصیت ها و نیروهای  دادخواه  و ترقی پسند کشور به این ندای وطنپرستانه  صاحبان و مدیران  تلویزون  پاسخ مثبت داده؛ و دردرخشنده گی بیش تر تلویزون دین شانرا ادا نمایند.  آغاز نشرات « تلویزون بهار » را به  ژورنالیست توانای کشور جناب اشرف شهکار و برنامه سازان و همکاران با استعداد شان تبریک گفته ، پیروزی های پایان ناپذیر شانرا در تلاش های روشنگرانه  آرزو می نمایم ـ بامداد

 

علاقمندان می توانند از نشانی های زیر اطلاعات لازم در باره برنامه های « تلویزون بهار» را بدست آورند:

نشانی ایمیل تلویزون : Bahartvp@gmail.com آدرس مكاتباتى : Bahar TV P.o Box 698 Anaheim CA 92815 تیلفون تماس 9861-247–714

http://bahartv-af.com