بهار، سال نوونوروزدرمسيرزنده گي ات ماندگارباد ـ محترم استاد صباح

sabah

نوروزدروطنم

سال نواندرخیالم خود نمایی میکند

ميرسد اينجا برايم آشنايي میکند

جنگ وجدال ميشودمحوازکشورم

اين بهاربا مردم ماهمنوايي ميکند.

Related posts