کندز ازمیدانهای سرد محاربوی تا مید ا نهای گرم سگجنگی ـ نوشته محترم عبدالو کیل کوچی

عمومی

        

در چنین شرایطی که دشمنان افغانستان در وجود گروه های تر وریستی القاعده ، طالب وداعش بمنظور ترور وقتل ، کشتاروحشت وبه آتش کشیدن هستی و تجاو زبه سمت شمال کشور

، بخصوص در ولایت قندز اعزام وانتقال داده میشوند که در اثر حملات وحشتناک شان شهر قندزرا چندین بار بخاک وخون کشانیده صدها هموند قندزی ودها افراد قوای مسلح شهید وهزاران نفر زخمی وچند صدهزار نفر دیگر را بیخانمان ساخته ، موسسات دولتی دیپو های سلاح ومهمات ودارایی عامه وبیت المال ، بانکها ،مغازه ها ودکاکین و خانه های مردم را غارت کرده وبه آتش کشیده اند .

گفته میشود با وجود آزاد سازی شهر قندز از وجود دشمنان ، هنوزهم شعله های آتش در حومه ها ونواحی شهر قندز زبانه میکشد ومردم در زیر پاشنه های خونین دشمنان طالبی وداعشی فریاد مرگ و آزادی سر داده ولی گوشهای ناشنو واحساس منجمد مسُولان کمتر

جنبیده وبفریاد این مردم بیدفاع رسیده گی لازم نمیشود زیرا که بسا فرماندهان نظامی وقوماندانهای محلی بجای آنکه در میدان محاربات صف آرایی نموده در خط دفاع از نوامیس مردم وآماده گی لازم جنگی در برابر دشمن ، دسایس شوم وهجوم دشمنان را عقیم بسازند ، مصروف عیاشی وخوشگذرانی بوده مردم را بمیدانهای سگجنگی کشانیده ودرین کار هرزه وخلاف ارزشهای اسلامی کودکان ونوجوانان را از مسیر درست زندگی آداب واخلاق انسانی منحرف ساخته واز ریختن خون حیوان نیز لذت می برند که این خود آب انداختن به آسیاب دشمنان افغانستان بوده وپس کردن سنگ از سر راه دشمن وهموار کردن راه برای تعرض وتجاوزات بعدی دشمنان افغانستان بخاک و نوامیس وطن است. جهالت به این اندازه که در سرتاسر جهان گوشی نشنیده وچشمی ندیده باشد که انسان قرن بیست ویکم فرصتهای طلایی دفاع از وطن را از دست داده خودش بدست خود قبر خود را درست میکند .

در حالیکه شهر قندزیا کهندژ یکی از شهرهای تاریخی کشور که در واقع نماد شجاعت وطنپرستی وشهری سرشار از علم وفرهنگ ودانش بشری ودارای تاسیسات بزرگ علمی کانون علوم واکدمیک عصر خود بوده ومردم شریف قندز همچون دیگر ولایات کشور علمدوست ، بافرهنگ وسرشار از عشق ومحبت ،صلحدوست وباغیرت وافتخار بهترین همزیستی اجتماعی را دارا میباشند . ولی جبر تاریخ وگردش معکوس چرخ برین کسانی را بر سرنوشت این مردم حاکم ساخته است که در گزارش ذیل وضاحت کامل دارد .

درین جا توجه خواننده محترم به گزارش مختصری ازآقای فرشاد صالح از آریانا نیوزتحت عنوان «از میدانهای سرد نبرد ها تا میدانهای گرم سگجنگی در قندز » جلب میگردد .

به این مفهوم آمده است که « با سرد شدن هوا انتظار میرفت که فرماندهان نظامی بمیدانهای نبرد رفته وطالبان را از حومه های شهر قندز عقب بزنند . ولی دیده میشود که هیچ برنامه ی برای سرکوب گروه های شورشی درین ولایت وجود ندارد وفرماندهان محلی بجای رفتن بمیدان نبرد بمیدانهای سگجنگی رفته ودر گیر جنگ سگهای هزار دالری شان است. ارزش سگهای جنگی در میدانهای سگجنگی به هزاران افغانی و هزاران دالر امریکایی میرسد. آنجا بیشتر در روز های جمعه گواه سگجنگی است درین میدان وکسانیکه علاقمند سگجنگی هستند حتا در برابر هزاران افغانی وهزاران دالر امریکایی قمار میزنند» یکی دیگر از تماشاگران میگفت که «اینها اکت میکنند ،اکت بدماشی میکنند قوماندانان ……»

آقای صالحی به ادامه گفتند « نگهداری هرسگهای جنگی بدوش نوجوانان وکودکان شده است وبیشتر این کودکان بجای فرا گیری آموزش وپرورش مصروف گردش سگهای جنگی اند وحتا این کودکان نیز تشویق به سگجنگی شده اند .سالهای زیادیست که فرماندهان محلی وکسانیکه خود را درین حوزه ها بدماش میدانند به میدان سگجنگی آمده وبه ارزش صدها هزار افغانی را بگونه قمار بالای سگجنگی می پردازند.اما حکومت بظاهر هیچ برنامه ای را برای متوقف ساختن این سگبازی ها ندارد »

این در حا لیست که مدت کمی پس از آن اخباری بنقل از سایت وزین همایون از« کشف کارخانه بزرگ بمسازی گروه تروریستی طالبان در بلخ وهمچنان خبر اولین هنگ منسجم داعشی از ننگرهار سر بیرون کرد » بنشر میرسد . این است شرایط  اوضاع  و

این است روزگار ملتی که از یکسو در چنبره وچنگال طالب وداعش واز سوی دیگر در زیر امر قوماندانان محلی بگروگان نشسته اند . اینست همان مدعیان اسلام که گاهی بنام جهاد میسوختاندند ومیکشتند وگاهی بنام طالب والقاعده سر میبریدند  واکنون بنام داعش قتل عام میکنند . قوماندانان محلی وفرماندهان نظامی با گرفتن امتیازات کلان از دولت و اندوختن ثروتهای میلیون دالری مصروف خوشگذرانی خود هستند وملتی هردم شهید را در مکاره بازاردین ببازی مضحکانه نگهمیدارند .

آنانی که در بلند گوها بزعم خود ناجی وطن خود را معرفی میکنند ، آنان نقش بازیگران بزرگ وحامیان خارجی خود را نادیده گرفته برد جنگ نیابتی متجاوزین بزرگ خارجی را بنام خود قلمداد نموده ، آیا مدافعین اسلام همینها بودند که دها بار زهر شکست طالب را چشیده واکنون با وجود پیشروی های طالب وداعش بر نوامیس همشهریان وهموندان مظلوم ما باز هم مصروف عیش ونوش وبازی با حیوانات میباشند دین اسلام وطن را همین ها نجات داده اند .

 همچنان حزب اسلامی  گلبدالدین که هزاران مکتب را به آتش میکشید وطلاب معارف را بجرم دانشجویی وانسان را بجرم انسایت میکشتند .  حالا از ریختن خون حیوان بیگناه نیز لذت می برند. آنها زمانیکه  خواندن دروس در مکاتب را گنه کبیره میشمردند وموجودیت مکاتب را برخلاف اسلام تبلیغ کرده و به آتش میکشیدند  ولی حالا همان مدافعین پیروزمند ؟ اسلامی سگجنگی وغارتگری را مطابق بکدام نوع اسلام جایز میدانند؟

آنانی که زیر ساختار های اقتصادی را تخریب ومکا تب ومدارس را به آتش کشیدند به این ترتیب جوانان را از حق کار وتحصیل محروم ساخته ومجبور میسازند که بجای تحصیل ، یا اجیر طالب وداعش شوند ویا در خدمت فرماندهان محلی و پرورش دد ودام قرار بگیرند.  آیا همین بود مزایای دفاع از اسلام ؟

علما ی اسلام وروحانیون که وظیفه رهنمایی وارشاد در بین مردم را دارند کجاهستند که جوانان محروم از تحصیل را از گزند جهالت وبهره گیری فرماندهان محلی نجات دهند . نگذارند تا نوجوانان وجوانان در خدمت گروه های مسلح مخالف دولت بپیوندند . کجا هستند آن مدعیان مذهبی که در روز جمعه مبارک سگجنگی را منع کرده ومردم را بسوی صرات المستقیم راهنمایی کنند. کودکان صغیر را به عقد زورمندان مسن نداده از حقوق انسانی آنها وهزاران کودک ونوجوان گروگان شده در دست زورمندان دفاع نمایند ، آیا آنها منحیث عالم صلحدوست مسولیتهای خود را در قبال پرسش روز باسخواست ادا نموده و در باره بدی جنگ وارزشمندی های صلح توانسته اند که جلو جنگ را بگیرند ومردم را به امر دفاع از وطن ، صلح ونوامیس ملی بسیج بسازند .

 تا جایی که از ملا های پاکنهاد وطندوست انتظار میرود که خط سیاه طالب داعش را با تمام جنایات آنها برای ملت واضح ساخته ومردم را برای عقیم ساختن ودفع تجاوزات دشمنان وطن وگماشتگان خارجی آنها بسیج ومتشکل سازند وظیفه ملاهای دینی درین مقطع حساس تاریخی تشریح وتوضیح مسایل بزرگ صلح بر جنگ است که برای مردم ارزش حیاتی دارد .

در چنین شرایط نا امن ونا گوار کجاست دولت مردانی که با همه نفاق وشقاق داخلی ای که دارد خودش را وحدت ملی میخوانند ولی بسا فرماندهانش را بحالت خود رها کرده بی آنکه ایشان رابوظایف اصلی شان در راه دفاع از وطن متوجه ساخته مورد تشویق وپشتیبانی قرار داده واز کارهای هرزه وکشنده برحذردارد.

بآنکه قوای مسلح وامنیتی تا آخرین نفس درسنگر دفاع از هروجب خاک وطن وبخصوص شهر قندز قرارداشته وشجاعانه از آن پاسداری میکند ولی نرسیدن کمکهای بموقع دولتی عقب جبه را خالی گذاشته که گاهگاهی به غلبه دشمنان منجر میشود.

در حالیکه دشمن تا لب دروازه های همگان رسیده است دولت میباید هر چه زود تر برای مفرزه های مسلح دفاعی قندز وسایر ولایات نا امن تدابیر اکمالاتی لوژستکی ومسله تعلیمات مداوم مسلکی وآموزه های میهنی را در صدر وظایف خود قرارداده وبلند بردن ظرفیت توانایی قوای مسلح در نقاط استراتیژیک کشور وبخصوص قندز از الویتهای کاری دولت باشد . در غیر از آن اگر اوضاع نابسامان وخودسریها چنین ادامه یابد، چه میتوان از دولت ونهاد های دولتی توقع نموده وبکدام چشم اندازی امید وار وبه آینده روشن باورداشت .

در چنین حال و هوا یگانه راهی که برای ملت باقی مانده است آنست که تمام مردم آگاه وچیز فهم کشور اعم از گروه های وطنپرست وصلحدوست ، احزاب وسازمانهای سیاسی علما وروحانیون پاکنهاد کشور در یک طیف وسیع ودر یک تشکل عظیم وگسترده ملی بسیج شوند تا فرصت های ناچیز موجود بدفاع از وطن ونجات مردم زمینه ختم جنگ را فراهم سازد وبه صلح پایدار دسترسی حاصل گردد وبه این ترتیب از وطن آبایی مان دفاع لازم صورت بگیرد .

عبدالو کیل کوچی