جوانان آینده سازان جامعه ـ محترم عبدالو کیل کوچی

عمومی

                                     

نی دولت بخدمت نه طرح  پلانی

نه ملت بود مر خوشی را نشانی

نه کاری نی شغلی برای جوانان

بود  زند گی  شرمسار   جوانی

قدرتهای بزرگ بخاطر غصب سرزمینها وغارت ثروتها با مداخلات سیاسی نظامی و تجاوزات مکرر در نقاط مختلف جهان بحران ونا امنی را بوجود آورده وبا ایجاد تفرقه ،تشدید جنگ وخونریزی وتعقیب سیاست های دو گانه ودرگیری های شدید منطقوی وراه اندازی لشکر کشی ها وعملیاتهای لگام گسیخته نظیر جنگهای استعماری و نیابتی با تجزیه کشور ها ، بخاک وخون کشاندن ملتها ، حضور نا میمون  ونا خوانده خود را بر مردمان منا طق مختلف جهان تحمیل نموده استقلال ،تمامیت ارضی ،وحاکمیت ملی کشور ها را به چالش کشیده وبجای آن  گروهکهای چاکر صفت وگوش بفرمان و اجیران خود را با تشکیل دولت های خود ساخته ، مزدور و گوش بفرمان خود  بر مردم تحمیل میکنند . متجاوزین خارجی با بکارگیری مشتی از اوباشان جلاد صفت وغارتگران مافیایی اولاً با انهدام وتخریب زیر ساختار های اقتصادی وفرهنگی کشورها بخاطر محروم ساختن مردم از نعمت دانش وفرهنگ ، کار وتولید ،کشت زرع ،کسب وصنعت وپیشه وری ، جامعه را به  فقر ،مرض ،جهل ، بیکاری ونا امنی وترویج مواد مخدره وهزاران فساد دیگر مبتلاساخته به اینترتیب کشور را از وجود جوانان این  نیروی اصلی کار وپاسداران استقلال ،آزادی وتمامیت ارضی کشور شان خالی میسازند با ایجاد دسایس ، بازی های خطرناک واستراتیژی دشمنان بشریت به تمام شُونات اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی وفرهنگی کشورها صدمه تاریخی وخسارات جبران ناپذیروارد میشود .درقدم نخست طوریکه تذکرداده شد جوانان کشورها مورد ضربه اساسی قرار میگیرند تا سرزمین پامال شده از وجود نیروهای اساسی دفاعی بزعم آنها تهی گردد .

در مسیر این عملیات های شیطانی وافسانه سازی های مخیلانه وزیرکانه یکی از آن کشور ما بود که آنرا هدف گرفتند . افغانستان یکی ازین کشور هاییست که مورد آماج بیشترین تجاوزها قرار گرفته ودر طی بیش از  سه دهه جنک است که مردم  رنجدیده کشور آماج تجاوزات دشمنان بوده ودر میان دود وآتش وحملات تجاوزکارانه نفس میکشند و قبل از همه ارتجاع واستبداد نخستین ضربه را به جوانان وارد کردند ودر گام نخست سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان را که در پاسداری ودفاع از استقلال ،تمامیت ارضی وحاکمیت ملی قرار داشت منحل کردند . جوانان که در سنگر مبارزه بر ضد ارتجاع ومتجاوزین خارجی در پیشآهنگی تمام نیروهای قوای مسلح ودر دفاع از نوامیس ملی فرهنگ وتاریخ نیاکان مردم ایستاده بود مورد حملات ضدملی وضد بشری ارتجاع واستکبار قرار داده شد که در نتیجه آن جوانان کشور ما علاوه بر مصیبت جنگ وتحمل قربانی ها ، از نبود تاسیسات زیر بنایی اقتصادی ودستگاهای تولیدی وزمینه های بهتر تحصیل ، کار واشتغال همواره رنج می برده ودرعالم بیکاری ، بیماری ، فقرو آنهم  باسرنوشت نامعلوم دست پنجه نرم میکنند .آنعده از جوانان وطن حتا تحصیلکرده ها که بکار های شاق روزمره مجبور میشوند همانند پرستو های سفید در پای زاغان سیه جان میدهند ونان میخواهند ولی وجدان زورمندان غارتگر هرگز تکانی هم نمی خورد .تعدادی کثیری از جوانان را در اردوگاه جنگ رفته که عده ی شان با معاش واعاشه ناچیز ولی با احساس وطنپرستی در صفوف قوای مسلح  ودفاع از وطن قرار گرفته شجاعانه در برابر متجاوزین میجنگند واز خاک آبایی شان قهرمانانه دفاع میکنند. ولی عده یی از جوانان را زورمندان محلی بمقاصد قدرت نمایی شخصی خو د استخدام کرده آنان  در آتش جنگهای میانگروهی قوماندانان محلی که ریشه در انگیزه های قومی سمتی وزبانی دارد همواره میسوزند  . با این حالت بسیاری از گروهای جوانان بناگزیری خاک شیرین وطن را  ترک نموده راهی کشورهای بیگانه شده قسمتی از آنها در پنجره های شرم آور ایرانی ها محبوس وتعدادی جبراً بجنگهای نیابتی سوریه ویمن فرستاده شده ، عده یی بخاطر رفتن به اروپا راهی ترکیه ویونان میشوند تعداد دیگری از آنها در آبهای مدیترانه غرق شده و متباقی آن بحالت نیمه جان خود را تا به اروپا میرسانند .

بهر صورتی که هست جوانان نخستین قشر قربانی جنگ ونا امنی را تشکیل داده وهمه طرفهای درگیر جنگ اعم ازمتجاوزین خارجی ،مافیای داخلی قدرت وقوماندانان محلی از میان جوانان سرباز گیری کرده و آخرین تلفات جانی ،مادی ومعنوی بر پیکر جوانان وارد میشود . بلاخره هرچه بگوییم از تلفات جوانان میگوییم از کشتن ومردن از داخل کشور گرفته تا کشته شدن در جنگهای سوریه ویمن تا قفسچه های اسلامی ایران اسلامی تا حصا رهای ترکیه تا زندانهای یونان ومخفی گاهای قاچاقبران انسان تا آبهای مدیترانه وبلاخره تا مفقودی جوانان در اروپا که بطور مثال از ده ها هزار مهاجر جوان در راه مهاجرت بسوی اروپا که بگفته آژانس پلیس اروپا (یوروپل) دست کم ده هزار پناهجوی بی سرپرست پس از ورود به اروپا ناپدید شده اند وبنقل از سایت وزین همایون از ژانویه تا کنون ۸۹۹۱ کودک پناهجوی بدون همراه در  آلمان ناپدید شده است این آماریست که رادیو دوچه وله بنقل از پلیس فدرال این کشور اعلام کرده است .

این است روز گار جوانان کشور که با از دست دادن فامیل ، اقارب وخاک شیرین وطن که پس از شکنجه های وحشتناک راه با روح وروان شکسته به اروپا میرسند آنهم در وضعیتی که نبود شناخت فرهنگ از کشور دومی ،نا آشنایی بلسان ،عدم شناخت با مردم محل خود را بیگانه می بینند.  این جوانان بمواظبت دایمی معشیت ،صحت ،فراگیری زبان و قوانین حق پناهندگی ودفاع از تقاضای پناهندگی نیاز مبرم دارند واین نیازمندی جوانان کشور چه در درداخل وخارج از آن به همکاری تشکلهای دموکراتیک جوانان حل وفصل میگردد . باید یاد آورشد که برغم تمام تلاشهای مذبوحانه دشمنان افغانستان هیچ توفان مدهشی نتوانسته است مشعل جوانان دموکراتیک وطنپرست را خاموش کند زیرا ببرکت کار وکوشش جوانان وطنپرست قامت برافراشته درفش جوانان که در فراز آرمانهای بلند جوانان وطن در اهتزاز است همواره وهمیشه سربلند ودر اهتزاز خواهد ماند . باید گفت که در مسیر فعالیتهای جوانان در داخل کشور وهم در خارج از آن در کشورهای اروپایی وبخصوص در کشور آلمان از طرف نهاد های مدافع پناهندگی وسازمانهای جوانان وهمچنان احزاب سیاسی منجمله حزب متحد ملی وترقی مردم افغانستان ودیگر احزاب دموکراتیک وترقیخواه شوراهای دموکراتیک جوانان ایجاد وفعال گردیده است که با راه اندازی کورسهای لسان وپروگرامهای آموزشی برای جوانان مهاجر زمینه های دانش وفرهنگ را برای جوانان مهیا کرده اند که نمونه های بهتری برای فراگیری وآموزش  جوانان با دستآورد های خوب ومجهز با افکار وطنپرستانه وداد خواهانه وجود دارد که در تمام عرصه ها می درخشند و فعالیتهای سیاسی ، هنری وفرهنگی جوانان را دربخشهای شعر وموسیقی ،قلم ومطبوعات ،نویسندگی ،نقاشی ورسامی وفعالیتهای نشراتی رادیو تلویزیون ، سایت ها ، خانه های علم وفرهنگ ،اخبار ومجلات وصفحات فیسبوک وسایر رسانه های جمعی بازتاب گسترده دارد. با ایجاد سازمان جوانان در کشور های اروپایی بخصوص در کشور آلمان شورای دموکراتیک جوانان تعداد کثیری از جوانان را بدور خود جمع کرده که تمام تفکر وابتکارات شان روی سرنوشت حال و آینده جوانان متمرکز است با این حال رشد روز افزون جوانان وطن در عرصه سیاسی وطنپرستانه ودادخواهانه وحتا در سطوح رهبریت سازمانها وجریانهای دموکراتیک از آمادگی های لازم برخوردار است این نهاد ها ی مربوط به جوانان هم می آموزند ،هم تحصل و کار میکنند که تاتحصیلات در سطح ینورستید ها وبالاتر ازآن راه رشد علمی وفکری را می پیمایند . همچنان شورا ها ی مربوطه جوانان را در سطوح و سویه های مختلف رهنمایی کرده ، راه اندازی کورس لسان و قوانین ، شمولیت درکار و مکاتب وموسسات تحصیلی وادامه تحصیلات ،تشویق به مطالعه علوم واندیشه وطنپرستانه ، ایجاد شغل وسرگرمیها از فعالیتهای سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان در آلمان  میباشد .بآنهم ازینکه جوانان ومهاجرین تازه وارد   در میان دو فرهنگ قرار میگیرند در مراحل نخست مهاجرت بمشکلات جدی مواجه بوده نیازمند کمکهای جدی ورهنمایی پیشروان امور میباشند .که درین زمینه رسالت تاریخی گروه ها ،احزاب سیاسی ترقی خوا ه ونهاد های خیریه سازمانها ونهاد های فرهنگی وکمکهای بشری را میطلبد که به آنان رسیده گی لازم نمایند .

عبدالو کیل کوچی