رقابت فرانسه و آمریکا برای تقویت حضور در آب‌های خلیج فارس در پی حمله به آرامکو

فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا و وزیر دفاع فرانسه که هر دو رویکردی متفاوت در قبال ایران دارند، دیدگاه رقابتی درباره ماموریت دریایی جهت حضور در آب‌های خلیج فارس به بهانه حفاظت از این آبها دارند

Continue Reading