برگزاری جلسه سالانه انجمن فرهنگی میهن 2019

maihan foto 2019

 انجمن فرهنگی میهن سال دیگری از حیات اجتماعی خود را سپری نمود و با استواری برای

خد متگزاری به همدیاران خویش در دیارغربت به سال جدید گام گذاشت

جلسه سالانه انجمن میهن بمنظور مرور گذ را بر کارکرد های سال پار, یاد آوری از فعالیت های مثمر و دید نقادانه از آنچه انجام نشده و یا کمتر درعمل پیاده گردیده است با اشتراک نمایندگان خانواده ها

, اعضای انجمن, دایر گردید.

جلسه با ابراز خیر مقدم به حاضرین و قرائت دستور کار این نشست از جانب رئیس انجمن بکار خود آغاز نمود.

طبق پرنسیپ های موجود, هیئت رئیسه موقت جلسه به اتفاق آراء به تصویب رسید.

پس از آن گزارش کارکرد های یکساله انجمن بصورت مفصل که منجمله انعکاس دهنده پذیرش 27 تن اعضای جدید بود از جانب رئیس انجمن به جلسه ارائه شد

 f1

به تعقیب, مسئوول مالی, گزارش امور حسابی را قرائت نمود که بعد از پرسشها و ارائه پاسخ ها هردو گزارش مورد تائید جلسه قرار گرفت

sher2

در گام بعدی, مسئوول نظارت و کنترول, گزارش خود مبنی بر بررسی از امور انجمن را به خوانش گرفت و پیشنهاد کرد تا هیئت مدیره انجمن از مسئوولیت های سال گذشته مبرا شناخته شوند, که به اتفاق آراء مورد تصویب مجلس واقع شد.

در بخش دوم, مسئله تشکیلاتی مطرح و پیشنهاد شد که با وجود اسامی کاندید های پیشنهادی از جانب کمیسیون انتخابات, اشتراک کنندگان میتوانند خود و یا شخص دیگری را برای برگزیدن هیئت مدیره کاندید بدهند که با پیشکش نمودن یک کاندید, به تعداد پانزده تن,( ده تن از بانوان و پنج تن از آقایون) به اتفاق آراء به مسئوولیت های مختلف انتخاب گردیدند.

در اخیر پیشنهادات و نظریات ابتکاری جهت بهبود هرچه بیشترفعالیتهای انجمن ازجانب اشتراک کنندگان ارائه شد که ثبت پروتوکول گردید.

این جلسه با ابراز سپاسگزاری از طرف هیئت مدیره جدید مبنی بر حسن اعتماد انتخاب کنندگان و مراتب امتنان از فعالین انجمن, در فضای همدلی, یکپارچگی و صمیمیت با تصویر برداری های یادگاری و صرف عصریه خاتمه یافت.

گزارشگر انجمن فرهنگی میهن

31مارچ 2019

گتنبرگ ـ سویدن

Related posts