کارگر رنجدیده ـ سرودهء از محترم عبدالو کیل کوچی

عمومی

 

ای کارگرای رنجبراز خواب گران خیز

فابریکه ما رفت بتاراج   خسان ، خیز

از محنت بیکاری و وضع  نگران خیز

با جنبش روشنگري و نسل جوان  خیز

بیدارشوای هموطن ازخواب گران خیز

برخیز که نیروی  تو سازنده  د نیاست

این ناله  خاموش  تو اندیشه  دلها  ست

هر خطهُ این خاک  هدفمند  و تواناست

ازهروجبش،هرقدمش ازدل و جان خیز

بیدارشوای هموطن ازخواب گران خیز

خاک وطن  از فتنه نگهدار تو هستی

سازنده هر نعمت پر بار   تو  هستی

رزمنده و نیروی   فدا  کار تو  هستی

بشکن غل زنجیر وچون شیرژیان خیز

بیدارشوای هموطن ازخواب گران خیز

کشورهمه ویرانه زبد بختی جنگ است

هستییُ وطن یکسره در کام نهنگ است

دوری و نفاق من و تو لکه ننگ است

یکپارچه وهمبسته چو آتش نفسان خیز

بیدارشوای هموطن ازخواب گران خیز

بیدارشوای هموطن ازخواب گران خیز

عبدالو کیل کوچی