دقایقی با «دختر خورشید» مُنیره یوسف زاده! ـ محترم محمد عالم افتخار

عمومی

 

درود بر همه جواندختران و جوانپسران خود جوش و خویشتن ساز و اکتیف و دینامیک افغانستان