عید خجسته ـ محترم عبدالو کیل کوچی

1_863122198242235140224129135621575417597122

عیدت خجسته باد که روز خجسته ییست

روز عجب مبارک و امر ی مقدسیست

اما  درین فضا

عیدي برای چی ؟

عید ی برای    آنکه نداریم   سرنوشت

نی اختیا ر  بودن    دوزخ  و  یا بهشت

نی اختیار را بطه  با مرگ  و زنده گی

پامال دد  منا نیم چون  عصر  برده گی

عید ی برای  چی

اند ر کجاست عید

آنجا که جوی خون

جاریست هرطرف

آنجا که  اشک  شیون  فریاد وماتم است

کشتار بی گنا  هان   اولاد   آدم   است

 آنجا   کنار  تخته تا بو ت  خو نچکان

در  ا نفجا ر پشت در  و جا ده ودکان

یا  در صف نماز در  آن  خانه ی  خدا

یا  در  مزار گور شهیدان   داد خواه

اندر کجاست عید ؟

در آنزمان که  آتش خمپاره وبم است

درآنزمانکه تیره ترازروز محرم است

در آنزمان که میهنم آماج دشمن است

ملت بخون نشسته ودرماتم و غم است

عیدی  برای چی ،  عیدی برای کی

اصلاً کجاست عید

یا در کدام زمان   ؟ 

جزغم کجا خوشیست که تبریک گویمش

بر کشته گان ، عید چه باشد میان مرگ

عیدی زآنسریست که شد مست جام ارگ

عید ی عموم   مردم  ما عید د یگریست

پیروزیی  و نجات وطن چیز دیگریست

روزی رسد که عید چو خورشید روشنم

تا  بد  همیشه   روی   در و بام   میهنم

آ نگاه   بگویم  اینهمه   تبریک  بر شما

تبریک برشما

تبریک برشما

عبدالو کیل کوچی

Related posts