افغان‌هایی از شرق تا غرب جهان برای کودکان افغانستان کتاب ترجمه می‌کنند ـ محترمه آرزو آریاپور فعال فرهنگی

عمومی

چندی است گروهی زیرِ نام “گهواره” به تازگی جهت فراهم کردن بستری برای پرورش فکریِ کودکان، در این زمینه شروع به فعالیت گسترده و حرفه‌ای کرده است