مادر وطن ـ محترم عبدالفتاح سکندری

عمومی

بخود آ ای وطندار ای وطندار

گشا چشم حقیقت بین و بیدار

گرفتی تیشه ، خود بر ریشهء خود

زنی ای بی خبر از مکر اغیار

تباه شد ملت افغان زتفریق

بنام مذهب و کیش، قوم و تبار

کثیر فاقه و بی خانمان بین

بوند محصول جنگ و جهد و ادبار

رهان خود را زاوهام و خرافات

زدست زاهد و شیخِ ریا کار

مکن ویران از ین بیش میهنت را

به پاس دالر و دینار و کلدار

وطن مادر بود گوش دار بری را

مزن خنجر به قلب مادر زار