بنام کارگر ـ سرودهء از محترم عبدالو کیل کوچی

عمومی

بنام کارگر، درود بی پا یان

به انسان به خلا قیت  انسان

به گرداننده گان چرخه تولید

وبر ساز ندگان هستی وامید

به قربان گشتگان راه آزادی

سرود ی رزم می  خو انم

که برخیز، ای رفیق  پیشتاز

ای کارگر،حما سه  بر پاکن

صدای بشکن زنجیر بالاکن

بپا شو، بازکن راه رهایی را

خرو ش ی داد  خواهی را

درفش کاوه آهنگری  بردار

بزن باگرزهابرفرق اهریمن

شکن زنجیراستعمارواستبداد

چو پیشآ هنگ عصر خویش

رها یی بخش ، ا نسا ن را

گرامیدار، یاد  قهرمانان را

چو نام پردلی و اکرم واسع

قدوسها،میرعلمها، قادرونبی

عظیم،عظم الدین،خیرمحمد ها

وصدهاقهرمان،نامی وگمنام

گرامی و نماد جاودانیها ست

بپا خیزیدای یاران همرزمان

درین راه شریفا نه همه باهم

صدا ها  را   یکی   سازیم

صد ا ها  را  یکی   سازیم

وبانسل جوان کارگرو دهقان

به اوج قله های هستی وامید

درفش ارغوانی رابرافرازیم

درفش ازغوانی رابرافرازیم

عبدالو کیل کوچی