بنام کارگر ـ سرودهء از محترم عبدالو کیل کوچی

7

بنام کارگر، درود بی پا یان

به انسان به خلا قیت  انسان

به گرداننده گان چرخه تولید

وبر ساز ندگان هستی وامید

به قربان گشتگان راه آزادی

سرود ی رزم می  خو انم

که برخیز، ای رفیق  پیشتاز

ای کارگر،حما سه  بر پاکن

صدای بشکن زنجیر بالاکن

بپا شو، بازکن راه رهایی را

خرو ش ی داد  خواهی را

درفش کاوه آهنگری  بردار

بزن باگرزهابرفرق اهریمن

شکن زنجیراستعمارواستبداد

چو پیشآ هنگ عصر خویش

رها یی بخش ، ا نسا ن را

گرامیدار، یاد  قهرمانان را

چو نام پردلی و اکرم واسع

قدوسها،میرعلمها، قادرونبی

عظیم،عظم الدین،خیرمحمد ها

وصدهاقهرمان،نامی وگمنام

گرامی و نماد جاودانیها ست

بپا خیزیدای یاران همرزمان

درین راه شریفا نه همه باهم

صدا ها  را   یکی   سازیم

صد ا ها  را  یکی   سازیم

وبانسل جوان کارگرو دهقان

به اوج قله های هستی وامید

درفش ارغوانی رابرافرازیم

درفش ازغوانی رابرافرازیم

عبدالو کیل کوچی

Related posts