قصاب کابل ـ محترم عبدالو کیل کوچی

عمومی

شنیدم بار  د یگر قاتل  خو نخوارمی آید

بگوش افسانه های شوم   راکتیار می آید

زباداران اوشک نیست که تحمیلش کنداما

چه کم بود ازجنایاتش که باز اینبارمی آید

نه شرم نی حیا دارد نه وجدانش بود زنده

که بار دیگراین قصاب آد مخوار می آید

پس ازنیم قرن غلامی بپاکستان سی آی ی

و این حالا بجنگ قندز و  تخار می آید

جنایاتش به ضد این وطن راهرچه پنداری

ازین مسلم  نمای  نو کر  کفار   می آید

بنام حزب اسلامی ،تروریستان رنگارنگ

شوند آزاد با خونریزی ی تکرار می آید

وجودش ننگ تاریخست حتا درته اینخاک

چگونه قاتل  مردم ، بروی  کار  می آید

خط اشرف غنی اتمرکرزی شود پررنگ

که فاشیست   قبیله ، پیرک کفتار می آید

ولی ارزش ندارد بین این مردم بجزنفرت

چنان یک مهره ی بیجان استکبار می آید

وطن بسیار دیده این چنین رفتارنا میمون

گدی ی کوککی درصحنه هابسیارمی آید

بلاخروقت بیداری مردم گر رسد روزی

نه استکبار می ماند ، نی راکتیار می آید

فقط مردم بماند صاحبان اصلی ی کشور

که بایک جنبش پرجوش مردم دارمی آید

عبدالو کیل کوچی