روز زن بر همه زنان مبارک باد

عمومی

 

روزیکه زنان با شهامت برای احقاق حق شان به مبارزه بر خواستند

             مبنای خلقت ـ محترم ف.بری

اهدا به زنان پاکیزه سرشت افغان

آنکه او پروردۀ جان است ، مهر است و وفا

مادر ست وخواهرست وهمسر است درهرکجا

عشق پاک او ملکوتیست نمی یابی دیگر

این چنین احساس پاک وهمت و صدق و صفا

زن بود مبنای خلقـــت ره گشای زنده گی

بر مقام اقدسش هـــر خیره سر کی آشنا

سال ها بردنـــد رنج جنس دوم بودنش

تا که بشکستاندند زنجیر خفت را زپا

گرچه تسجیل است برابر، حق زن با جنس مرد

زن ستیزان میکنند با نام دین صد ناروا

در تبار جهل و ظلمت،در محیط کبر وآز

زن بود با نام دین محکوم توهین و جزا

جاهلان خلق افغان می بُرند گوش زنان

یا بُرند بینی او تا حکم دین آرند به جا

جهد می باید برای حق انسان ، حق زن

محو می باید اساس ظلمت و وهم و ریا

ای زن افغان تو والا همت و با غیرتی

کن رها خود را به نور معرفت زین ماجرا

ارج میدارد بری پاکیزه گی رفتار تو

بر توزیبد زینـــت ،علم و رفأ و اعتلا