جنرال دوستم نماد شجاعت وطنپرستی

dostom

                      ده ها سال قبل رهبران دولت دموکراتیک و مرد می افغانستان گفته بودند که حکمرانان پاکستانی دشمن مشترک و آشتی ناپذیر مردم افغانستان است

ولی در آن زمان بخشش های سخاوتمندانه دالر وکلدار چون پرده ای بروی واقعیتها پیچیده بود که احساس مخالفین دولت را منجمد ودانستن آن را برای شان نا ممکن میساخت .اما تاریخ در چهار دهه اخیر نشان داد که پاکستانی ها وحامیان بین المللی شان از همان آغاز جنگ تا اکنون هیچ گاهی به مردم افغانستان رحم نکرده ودر ازآء دالر و کلدار خون میلیونها هموطن ما را بزمین ریختند .

چنانچه پس از فروپاشی دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان وایجاد دولت مجاهدین نیز دسایس جنایتبار وحملات مرگباری  را در کشور ما با وحشیانه ترین شکل آن در وجود جنگهای تبهکن تنظیمی ، طالبی ، القاعده ، سایرگروه های تروریستی و پسانها داعشی راه اندازی کرده وتا بحال ادامه دادند. اخیراً دولتهای بوجود آمده  در افغانستان مولود بحرانهای سیاسی ،رویداد های نظامی وشرایط حضور نیروهای خارجی در کشور با پایه های لرزان ، ضعف مدیریت وبیکفایتی  درعمق بحرانها قرار دارند .

در حال حاضر دولت افغانستان که خودش را وحدت ملی میخواند خود در گرداب نفاق ، بدامنی ،قانون شکنی ، فساد ، سوی اداره ، ظلم ، بیعدالتی تعصبات قومی و نفوذ خرابکاران ودهشت افگنان عقبگرا دست وپا میزند که در قلمرو آن همچون گذشته ها  نقل وانتقال گروه های خرابکار طالبان از مرزهای جنوب کشور بمنظور حملات انتحاری ودهشت افگنی وباز کردن دهلیزعبورآتش در مرزهای آسیای میانه به سمت شمال کشور تشدید یافته و اهالی بیگناه والایات کندز ،بغلان وبدخشان ودیگر ولایات کشور قربانی حملات دشمنان خارجی و کم توجهی دولت نا کار آمد افغانستان میگردد که پیامد های مرگبار آن  کشورما  را به پرتگاه نیزدیک ساخته و سرنوشت آینده را مبهم .

عدم پشتیبانی لازم دولت از مدافعان وطن یعنی سربازان وافسرانی که با قبول قربانی تا آخرین نفس در راه دفاع از وطن در برابر تجاوز گران واجیران پاکستانی شجاعانه می رزمند ، از کارشکنی وسبوتاژبرخی از نهاد های درون دولت پرده بر میدارد . چنانچه درین اواخر حضور شجاعانه جنرال دوستم در پیشاپیش جبهات پاکسازی برخی ولایات سمت شمال کشور از وجود طالبان وداعش ، برغم مواجه شدنش به حمله تروریستی دشمن، جان بسلامت برده وپیروزی های چشمگیری نصیب قوای دفاعی دولت گردیده است .

 اما عدم همکاری لازم دولت در مسایل یاد شده خشم واعتراضات بسیاری از انسانهای مسُول ومتعهد را برمی انگیزد چنانچه بنقل از سایت وزین همایون اخیراُ آقای احمد بهزاد نماینده مردم هرات در پارالمان کشور اعلام کرده که خاموشی شورای امنیت ملی کشور در باره طرح ترور معاون اول ریس جمهور وحمله به تظاهر کننده گان جنبش روشنایی پرسش بر انگیز است او می افزاید که بر اساس اسنادی که در اختیار داریم حمله بر تظاهرات جنبش روشنایی توسط مقامات دولتی در درون شورای امنیت سازماندهی گردیده است .

 روی مسُله درین است  در چنین شرایطی که دشمنان افغانستان تا دروازه های مرزی با آسیای میانه رسیده اند ، گلب الدین از قلمرو آی اس آی و زرداد قاتل از کشور دیگر خواسته میشوند  و جنرال دوستم این مدافع سر سپرده وطن به سارنوالی معرفی میگردد . بنظر میرسد این خود بیانگر افتضاح تازه ایست که در قبال حوادث خونین افغانستان شکل میگیرد . دولتی که ده ها قضیه وحوادث خونبار قابل بررسی داشته و از میان همه ، موضوع جنرال دوستم را پیگیری نموده در واقع توجه هموطنان عزیز را از ضعف وبحران امنیتی بسوی مسایل دیگری جلب میکند که حتا علاقمندی منابع خارجی را نیز بخود میکشاند چه پیامدی خواهد داشت.

جنرال عبدالرشید دوستم این فرزند راستین مردم افغانستان به جرم وطنپرستی ومقابله با دهشت افگنان  به دسایس مخالفان مواجه گردیده وبخصوص در دهه اخیر گاهی با محاصره منزلش در رابطه به افسانه اکبر بای  وزمانی با مانور پرواز طیارات ، گاهی به افسانه ایشچی ها وزمانی به ترورجانش در سمت شمال وزمانی به ترور شخصیت اش مواجه میشود.

جنرال عبدالرشید دوستم رشادت وفدا کاری را از همان آغاز دوران مبارزه بصورت آگاهانه در صفوف مقدس سربازی دفاع از وطن منحیث سپاهی سنگر شکن در مقابل دهشت افگانان شجاعانه رزمیده ودر جبه مبارزه  دفاع از وطن بحیث افسر ناب در میدان نبرد درخشیده است . جنرال دوستم فرزند مردم از میان مردم برخاسته با جسارت ودرایت نظامی اکثر مناطق کشور را از وجود نوکران زرخرید پاکستانی پاک کرده تجارب جنگی آموخته ودر راه دفاع از وطن بمقامهای عالی جنرالی رسیده است .

جنرال دوستم بخاطر عقیم ساختن تجاوزات ودسایس دشمنان افغانستان با قوه اتحاد مردمی ونیروهای داد خواه وعدالت پسند چون سرباز قهرمان مردم وافسر دلاور مجرب و کار آگاه نظامی بخاطر دفاع از وجب وجب خاک افغانستان ومردمش در هرگونه شرایط دشوار با شجاعت ودلا وری در کنار مردم قرار داشته است چنانچه اخیراُ حضور این جنرال کار دیده در ولایت فاریاب ودیگر مناطق شمال کشور نقشه دسایس شوم دشمنان را خنثی نموده وآرامش را درین مناطق باز گردانیده است  .

در حالیکه مخالفینش او را به قومگرایی متهم میسازند ولی معلوم بود که مردم مناطق آزاد شده پشتون نشین ازسلطه طالبان چگونه به استقبال دوستم شتافتند وپشتیبانی خود را از آن اظهار نمودند . قدرت نفوذی ونیروی مردمی دوستم در شمال کشور ومحل دهلیز عبوری دشمن چون نقطه استراتیژی در بازی های رقابتی قدرتهای بزرگ ، موقف آنرا مهم وموقعیت آنرا دشوار ساخته است که با چنین تحرکات نظامی شجاعانه جنرال دوستم بخاطر درهم کوبیدن گروه های دشمن و نابود ساختن پایگاه های تروریستی موفقیت هایش برای دیگران غیر قابل تحمل و خودش را به یک چالش انتقام جویانه مواجه میسازند ولی حقیقت آنست که هرنهاد دولتی ومردمی که از اتکای مردمی برخوردار باشد همیشه پیروز خواهد بود .

طوریکه گفته آمدیم صدای جمع کثیری از روشنفکران وطنپرست افغانستان در رابطه به پشتیبانی از جنرال دوستم در داخل وخارج کشوروسیعاً بلند شده است آنانها اتهامات بی اساس در باره جنرال دوستم را رد نموده و از آن پشتیبانی خویش را اعلام کرده اند .

آنچه برای مردم افغانستان در رابطه به صلح و امنیت مایه امید واری است اتحاد سراسری وهمبستگی قاطعانه مردم وبسیج آنان بدور فرزندان راستین ومدافعان صدیق کشور ونیروهای داد خواه وعدالت پسند که در میدان نبرد روشنی بر تیره گی افتخار ایثار وآزاده گی از خود بجا میگذارند . باید گفت که واکنشهای تند ارگ ومنابع خارجی عزم جنرال دوستم را در امر دفاع قاطعانه از خاک وطن ومردم شریف افغانستان در تامین امنیت ،صلح ودموکراسی راسختر خواهد ساخت زیرا مردم حقشناس افغانستان در کنار فرزندان راستین خود قرار خواهند داشت . به امید تامین صلح و عدالت واقعی .

عبدالو کیل کوچی

Related posts