امپراتوري قاچاقچيان درقلمروي افغانستان ـ محترم استاد صباح

عمومی

دولتمردان آمريكايي پس ازحمله نظامي به افغانستان اعلام كردند كه يكي ازعمده ترين برنامه انان نابودي مزارع خشخاش، جلوگيري ازكشت آن وممانعت ازقاچاق مواد مخدر است

حقيقت اين است كه دولت آمريكا پس ازتصرف افغانستان نه تنهاهيچ گاقدمي جدي براي جلوگيري ازكشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر برنداشت بلكه دربسياري ازموارد نيز به مافياي مواد مخدردركشوركمك كرده است. اين چند سالي كه ازحمله آمريكا به افغانستان مي‌گذرد علي رغم ادعاهاي آمريكايي‌ها مبني برتلاش براي كاهش كشت خشخاش دركشور وجلوگيري ازتوليد مواد مخدر، ارقام هاي موجود ازافزايش توليد مواد مخدردركشور وقاچاق آن به ساير نقاط جهان خبرمي دهد.

مخوف ترازسلاح كشتارجمعی ، سلاحی درافغانستان توليد انبوه می شود كه درپايان قرن بيست درآمد حاصل ازآن تادوصد ميليارد دالر تخمين زده می شد.ترياك و هروئين. بزرگترين دغدغه اردووسازمان اطلاعات پاكستان پذيرش نقش گارد ويژه قاچاق مواد مخدربرای اين اردووسازمان اطلاعاتی ازسوی امريكاست. تجارت بين‌المللی مواد مخدر كه سود سالانه آن به دهها ميليارد دالرسرميزند به اندازه تجارت نفت اهميت پيدا می‌كند. از اين لحاظ كنترول ژئوپوليتيك شبكه های مواد مخدر به همان اندازه كنترول لوله های نفت و گازاهميت استراتژيك دارد. ازدرون همين تجارت مرگ و رخوت حكومت های مرتجع مذهبی سربرآوردند وجنبش های اسلامی از درآمد حاصل ازآن ارتزاق كردند.

بعدا زسال نوزده صدوهفتادنوميلادي بخشی ازفعاليت های مخفی سازمان سيا ايجاد يك شبكه بنياد‌گرای اسلامی بود كه به آن نام جهادو جنگ مقدس برعليه شوروی داده شد. اين شبكه ازطرف ايالات متحده وعربستان سعودی پشتيبانی مي شد. اما بخش اعظم كمك مالی اين عمليات از طريق قاچاق مواد مخدر درمثلث طلايی تامين مي شد. در سال نوزده صدهشتادپنج  ريگن رييس جمهور وقت آمريكا دستورالعمل امنيت ملی شماره يکصدوشصت شش را امضا كرد. براساس اين دستورالعمل بايد كمك نظامی را به مجاهدين هرچه بيشتر تقويت نمود تا به ازهمپاشی قوای شوروی و خروج آنان ازافغانستان منجر شود. كمك های نظامی به شدت افزايش يافت، به طوريكه در سال نوزده هشتاد هفت سلاح های تحويلی به مجاهدين به شصت وپنج هزارتن رسيد.

درطی اين مدت سيل متخصصان سيا و پنتاگون به طور پنهانی و بی وقفه راهی ستاد فرماندهی سازمان اطلاعات پاكستان – ای.اس.اي-  واقع در شاهراه اصلی روالپندی شد. درهمين محل كارشناسان سيا و پنتاگون برای سازمان دادن جنگ شورشيان افغانستان برعليه قوای شوروی با ماموران اطلاعاتی پاكستان ديدارمي كردند.  سازمان سيا ازطريق سرويس اطلاعاتی پاكستان نقش كليدی درتربيت نظامی مجاهدين داشت.

مدارسی كه توسط بنيادگرايان وهابی و پشتيبانی مالی عربستان تشكيل شده بودند تدريجا تدريس تكنيك های جنگ های چريكی سازمان سيا را در تعاليم خود گنجاندند. ايالات متحده آمريكا ازديكتاتورپاكستان جنرال ضياالحق درتاسيس هزاران مدرسه درپاكستان پشتيبانی كرد، مدارسی كه ازآنان طالبان سر برآوردند. بدينسان سازمان سيا تلاش خود را بر ترويج اين انديشه گذاشته بود كه ازاسلام يك ايده سياسی اجتماعی بسازد. 

سازمان سيا عمليات براندازی حكومت افغانستان را آغاز كرده بود. اكنون روشن است كه هدف واقعی واشنگتن راه اندازی جنگی داخلی درافغانستان بود، جنگی كه بيش ازسي سال  ميشود که ادامه دارد. برژينسكی مشاور امنيت ملی دولت كارتردريك مصاحبه مطبوعاتی درنوزده نودهشت ميلادي حمايت ازمجاهدين توسط سازمان سيا را به اين شكل تاييد كرد. برژينسكی: براساس اطلاعات رسمی، سازمان سيا كمك به مجاهدين را از سال نوزده هشتاد يعنی بعد ازحمله نظامی شوروی به افغانستان دربيست چهار دسامبرنوزده هفتاد نوآغاز كرد.

 اما حقيقت امر تاكنون مخفی نگه داشته شده است. متاسفانه اين اهداف تااکنون  درکشورماادامه داشته ودستهاي درزرع ، توليد وقاچاق موادمخدرسهيم اند .ميزان کشت و توليد مواد مخدردرافغانستان پس ازلشکرکشي نيروهاي آمريکايي نسبت به پيش ازآن، ده برابرافزايش يافته است.  اين امربه خوبي بيانگر اهداف سياسي واستعماري کشورهاي غربي به ويژه آمريکا در زمينه توسعه مواد مخدر و گسترش اعتياد درمنطقه است. افزايش توليد و کشت مواد مخدردرافغانستان و گسترش قاچاق اين مواد در سطح کشورهاي منطقه، اقدامي سياسي در جهت تحقق اهداف استعماري است . برخي کشورهاي غربي، با گسترش پديده شوم اعتياد و گمراه کردن فکر وانديشه جوانان و ايجاد بي انگيزگي در فرد، درپي تحقق اهداف و سياست هاي تهاجم فرهنگي خود درمنطقه هستند. وي اظهار داشت: يکي از موضوعات مهم درامرمقابله با موادمخدر و پديده اعتياد، بحث مصرف و ميزان تقاضاست به شکلي که کنترول تقاضا نقش موثري در مقابله با معضل اعتياد وکاهش چشمگيرهزينه هاي جاري درمسيرمبارزه با مواد مخدروپيشگيري ازاعتياد دارد.  برهمين اساس موضوع کنترول و کاهش تقاضا بايد به عنوان يک برنامه محوري دردستور کاردولت باشد.

دست‌اندرکاران مواد مخدربه گروه‌های قدرتمند مافیایی تبدیل شده‌اند.این گروه‌ها ثروت‌های هنگفت را به دست آورده وتعداد زیاد افراد مسلح را استخدام کرده واسلحه‌ بی‌شماررا خریداری کرده‌اند ومهمتراین که این گروهها اکنون درحکومت‌ها نیزرخنه کرده‌اند. اينان درویلاهای خود نشسته، هیچ کاروبار رسمی ندارند، ولی میلیون‌ها دالردرحسابات آنها سرازیر می‌شود. یکی ازعوامل اصلی ونخستین عامل دروجود مزرعه ی تریاک وگسترش این مزرعه درافغانستان مافیای تجارت وقاچاق مواد مخدر است. این مافیا ازسه بخش داخلی، منطقوی وبین المللی تشکیل میشود.  هیچگاه نه درگذشته ونه امروز، دهقانان وزارعین کوکناردرافغانستان به وجود آورنده ی مافیای تجارت وقاچاق مواد مخدر نبودند ودرآینده هم نخواهند بود. این قاچاقچیان وتاجران قدرتمند مواد مخدرچه درداخل وچه درخارج افغانستان هستند که کشت وزرع تریاک را درافغانستان به وجود آورده اند وعامل گسترش وزرع تریاک میشوند.

آیا تریاک ومواد مخدر را دهقانان وزارعین تریاک ازافغانستان به بیرون کشورمی برند؟ آیا ازهرده گرام هیروئینی که درکوچه ها وجاده های لندن دردست نوجوانان انگلیسی قراردارد با مرکب وقاطرتوسط دهقانان هلمندی، ننگرهاری، قندهاری، وبدخشانی انتقال داده شده است؟ مسلماً که پاسخ منفی است. اگرمافیای قدرتمند تجارت وقاچاق داخلی مواد مخدردرافغانستان تریاک وهیروئین را تا آنسوی مرزها می برند، مافیای قدرتمند ترازآنها آنرا تا کوچه ها وپس کوچه های لندن میرسانند. ازاین روباراین شرمساری را نباید رئیس جمهورکشورمادربرابرخارجی ها به تنهایی بکشد.

بلکه قسمت اعظم آن باررا بدوش خارجیها بگذارد.

تقسیم بارازاین زاویه نیزقابل توجیه ومنطقی است که اگردرجامعه که فقیر، عقب مانده، جنگ زده، ویران ودارای پایین ترین سطح سواد وتعلیم وتربیه است کشت تریاک وتجارت تریاک ومواد مخدرمایه ی شرمساری وخجالت باشد، درجوامع مدرن، پیشرفته ، مرفه، دارای فرهنگ ومدنیت عالی غربی ودرلندن مرکزترقی، دموکراسی وپیشرفت اجتماعی واقتصادی جهان قاچاق واعتیاد مواد مخدربیشترمایه ی خجلت وشرمساری است.

ازاین ها که بگذریم پرسش این جااست که چرا با قاچقچیان وتاجران مواد مخدربه عنوان یک عامل اصلی زرع وتولید تریاک با شدت وقاطعیت بیشترازمبارزه علیه زارعین تریاک ومزرعه ی تریاک برخورد نمی شود؟  چرا به همان پیمانه ای که تصویرتخریب مزرعه ی تریاک توسط پولیس ونیروهای امنیتی افغانستان درپرده های تلویزیون به نمایش گذاشته میشود ازدستگیری ومحاکمه ی تاجران وقاچقبران مواد مخدردرتلویزیونها تصویری به چشم نمی خورد؟ .
با وجود تلاش های زیاد دولت و جامعه جهانی برای منصرف کردن دهقانان ازکشت کوکنار، سروی ملل متحد در افغانستان در سال ۱۳۹۲ بار دیگر ثابت ساخت که کشت کوکنارهمچنان به گونه نگران کننده درحال رشد وافزایش می باشد. سروی اداره مبارزه با مواد مخدروجرایم سازمان ملل متحد با همکاری وزارت مبارزه با مواد مخدر درسال ۱۳۹۲ نشان میدهد که در ۲۰۹ هزار هکتار زمین درکشورکوکنار کشت شده است.

جنگ واشنگتن درافغانستان درسال دوهزارويک واستقرارحكومت مورد حمايت آمريكا توليد ترياك را به شدت افزايش داد وشبكه قاچاق مواد مخدررا بازسازی نمود. با حمايت دولت كشت خشخاش به طور قابل ملاحظه ای افزايش پيدا كرد. بازارهای ترياك به سرعت احيا شدند وازفردای يازدهم سپتامبرقيمت ترياك درافغانستان سه برابرشد. درآغازسال دوهزارودوميلادي بهای هركيلو ترياك به دالر ده برابر بهای سال دوهزار بود. براساس ارزيابی صندوق توسعه ملل متحد- آنكتاد- توليد ترياك درسال دوهزاردونسبت به توليد آن درسال دوهزاريک حدود ششصدهفتاد پنج درصد افزايش رانشان مي دهد. کشت کوکنار و تولید مواد مخدربه صورت سرسام آور درحال افزایش است و افغانستان هنوزهم از جمله بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر درجهان محسوب می شود. هرسال گراف کشت کوکنار درافغانستان درحال افزایش قراردارد . پرسشی که در ذهن مردم ماخطور میکند این است که کی ها از کشت مواد مخدر نفع می برند و چرا در بیش از یک دهه گذشته حکومت و همکاران بین المللی نتوانسته اند این پدیده را مهار کنند؟ مفاد اقتصادی غیرقانونی که ازمواد مخدر بدست میاید بعد از خروج نیروهای خارجی، چه نقشی را بازی خواهد کرد.
قسمیکه مشاهده می شود وضیعت امنیتی درافغانستان خوب نیست واین خبر خوشی را برای حمایت کنندگان کوکنار میدهد و آنان می توانند ازوضعیت موجود بیشتر برای کشت کوکناراستفاده نمایند. کشت کوکناروانواع مواد مخدرمنبع خوب عایداتی برای قاچاقبران بین المللی و دهاقین فقیر افغانستان به شمار میرود. در سال ۲۰۱۳ میلادی۵۵۰۰ تن مواد مخدر تولید شده است که درمقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی ۴۹٪ افزایش را نشان میدهد و ولایت های بلخ و فاریاب از جمله ولایت های عاری از کشت کوکنار اعلام شده بودند اما دوباره به حالت اول برگشته اند.  درسال ۲۰۱۳ میلادی۵۵۰۰ تن مواد مخدر تولید شده است که درمقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی ۴۹٪ افزایش را نشان میدهد و ولایت های بلخ و فاریاب از جمله ولایت های عاری از کشت کوکنار اعلام شده بودند اما دوباره به حالت اول برگشته اند.

نا امنی و فقر باعث افزایش مواد مخدر در کشوره شده است. درافغانستان مخالفین مسلح دولت و مافیای جهانی مواد مخدر مردم را به شت کوکنار تشویق می کند. درعین حال قیمت بلند مواد مخدردلیلی دیگری است، که دهاقین را به کشت کوکنار وامیدارد. آگاهان به این باور اند که افزایش کشت کوکنار درسال ۲۰۱۳ مرتبط است به تلاش های بی باکانه یی دهقانان برای کشت کوکنار در سال ۲۰۱۲ که بعد از آن به گونه سرسام آور افزایش کلی را بوجود آورده و بیشتر این مواد در مناطق جنوب و غرب افغانستان زرع میشود. بنابر بلند رفتن قیمت مواد مخدردر سال ۲۰۱۲، دهاقین بیشتر تشویق شدند تا به کشت کوکنار روی آورند.  براساس معلومات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، ٪۸۹ مواد مخدر تولید شده در سال ۲۰۱۳ تنها در ۹ ولایت های جنوب وغرب افغانستان کشت شده است.

ولایت جنوبی هلمند با تولید ٪۳۴ مواد مخدریکی از بزرگترین ترین ولایت ها در سطح کشور به شمار میرود و بعد از آن قندهار با تولید ٪۱۶ در مقام دوم قرار گرفته است. ولایت های شرقی، در مجموع ۹٪ مواد مخدر را در سطح کشور تولید مینمایند، در سال ۲۰۱۳ در ولایت ننگرهارکشت تریاک پنج برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و درلغمان ٪۴۱ درصد نسبت به سال پیش ازآن افزایش را نشان میدهد و درعین حال درولایت بدخشان ٪۲۳ افزایش یافته است.
ولایت های شرقی، درمجموع ۹٪ مواد مخدررا درسطح کشور تولید مینمایند، درسال ۲۰۱۳ در ولایت ننگرهار کشت تریاک پنج برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.