هیات اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ـ محترم عبدالواسع غفاری

عمومی

جهت کمک به مهاجرین افغان در اروپا ، بخصوص مهاجرین افغان در کشورآلمان

انجمن

 حقوقدانان افغان در اروپا نامه هذا را بعد از ترجمه به لسان آلمانی ، ذریعه  پست به

مقامات ذیل دولت آلمان ارسال نمود :

ـ صدراعظم   – وزیر داخله   ـ رهبری حزب (  CDU)  – رهبری حزب ( SPD )

– رهبری حزب (CDU/CSU -Fraktion im Bundestag )

– رهبری حزب ( Bündnis 90 /Die Grünen ) – رهبری حزب (FDP  )

– رهبری حزب ( Die Linke im Bundestag )         

03.10.2016

بمقام محترم ……..

به تعقیب مکتوب مورخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۵ احتراما ْ تحریر میداریم :

ـ طوریکه درنامه قبلی متذکرشدیم که پناهند ه گی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر،حق هر انسان میباشد، واخراج اجباری پناهنده خلاف موازین آن اعلامیه است. واینکه افغانان چرا وطن خویش را ترک نموده و به کشورهای مختلف ازجمله اروپا وبخصوص کشور آلمان مهاجر شدند ،عوامل ذیل را میتوان بر شمرد :

ـ طوریکه بشماو جهانیان معلوم است که درافغانستان نسبت جنگ وفعالیتهای تروریستی ، امنیت وجود ندارد وروزانه دها وبعضا صدها افغان بشمول اطفال،جوان وپیر(افراد ملکی ونظاامی) کشته ومعیوب میگردند، درمرکزو ولایت افغانستان امنیت  وجود ندارد، چنانچه عامل مهاجرت افغانان که عدم موجودیت امنیت میباشد درجلسه  ۲۴ نوامبرسال ۲۰۱۵ پارلمان آلمان مورد جروبحث قرارگرفت که درمکتوب ۲۰ دسامبر ۲۰۱۵ بشما یاد آور

شده بودیم. لذا افغانان بخاطرزنده ماندن وحق حیات،بی امنیتی ودلایل ذیل وطن خویش راترک نموده ومهاجرگردیدند.

ـ بازشدن سرحدات اروپا بخاطر پذیرفتن مهاجرین بخصوص کشورآلمان سبب گردید تا افغانان بخاطرزنده ماندن خود واطفال خویش بصورت فامیلی ،تمام دارائی وجایداد خویش رابه قیمت نازل فروختند تاپول گراف سفر زنده ماندن خویشرا پیدا نموده ، وطبق سیاست انسان دوستانه کشورهای اروپائی باقبول صدها زحمت وتلفات،خود رابه اروپا،ازجمله به آلمان رسانیدند. ویا یکتعداد فامیلها بخاطرزنده ماندن اطفالش دارائیهای خویش رابفروش رسانیده،جگرگوشه های خویش را ازخود جدانموده،جهت زنده ماندن،آنان را طورمجرد به اروپا اعزام نمودند.

ـ به اساس اطلاعاتیکه از طریق رسانه به نشرمیرسد ، دولت آلمان تصمیم دارد که قسمت اعظم مهاجرین راازآلمان اخراج نماید،چنانچه درهفته های گذشته درشهرهای متعدد آلمان مظاهرات اعتراض آمیزمهاجرین درزمینه اخراج اجباری شان نیز صورت گرفت،لذا بر علاوه یکه اخراج آنان خلاف پرنسیپهای قبول شده حقوق بین ا لمللی معاصر،منحیث حق انکار ناپذیر شهروندان جهان مسجل گردیده است ،درضدیت با درمواد ( 13 و 14 ) اعلامیه جهانی حقوق بشرواسناد ناشی ازاین اعلامیه، که عمده ترین آن کنوانسیون ژینو (1951) والحاقیه سال (1967)  دررابطه به مهاجران میباشد. اخراج مهاجرین افغان سبب میگردد تا آنان درشرایط فعلی بکام مرگ اعزام گردند.

 ـ نمایندگی سیاسی سازمان ملل درافغانستان، یوناما، مجموع قربانیان جنگ شش ماه اول سال ۲۰۱۶ افغانستان را  ۵۱۶۶ نفر که ۱۶۰۱ تن آن کشته و ۳۵۶۵ تن آن زخمی شده ‌اند. وطبق معلومات جنرال جان نیکولسن قوماندان عمومی نیرو‌های بین‌المللی درافغانستان  تلفات افغانان درششماه اول سال ۲۰۱۶ درمقایسه با ششماه اول سال ۲۰۱۵، بیست فیصد بیشتر شده‌است تلفات افغانان طی سال ۲۰۱۶ درمرکز،ولایات ،شهرها وقصبات افغانستان ، دلیل مقنع برای اثبات عدم امنیت افغانان در داخل کشور شان میباشد.

ـ به اثربیکفایتی دولتمردان فعلی افغانستان،جنگ، ظلم، فساد، تجاوزبه حقوق مردم و دارائیهای عامه صورت گرفته ومیگیرد ، حاکمیت قانون و دولت قانونی وجود ندارد ، فساد اداری به اوج خود رسیده، فعلا افغانستان ازجمله فاسد ترین کشورجهان بحساب میرود. که میتوان عامل عمده مهاجرت افغانان یاد کرد، بخصوص باتعقیب سیاستهای اختلافاتی داخل نظام حکومت وحدت ملی که زمینه های تقویه وگسترش طالبان را در اکثر نقاط افغانستان فراهم نموده اند. با آمدن گروپ تروریستی دیگر(حزب اسلامی ) که طی سی سال اخیر مرتکب جنایات متعدد گردیده ودر لست سیاه تروریستان قرار دارد ، امنیت

افغانستان را درحالت بد تراز امروز قرار خواهد داد.

باتاسف دولتمردان افغان با ملاقاتها،تماسها وسفرهای رسمی ،مقامات اروپا ،ازجمله با مسئولین دولت آلمان وعده پذیرش وعودت دوباره مهاجرین افغان رابه افغانستان میدهند، که با عودت مجدد مهاجرین برعلاوه یکه حیات آنان درمعرض خطرقرارمیگیرد ، امکان دارد یکمقدارکمکهای دول وسازمانهای بین المللی صورت میگیرد،به اصطلاح افغانی لقمه چرب درجهت سواستفاده ازکمکهای دولتها کمک کننده میباشد.

ـ به گمان اغلب یکی ازدلایل اعزام مجدد مهاجرین افغان، شاید اعمال خلاف قانون وبلند رفتن حجم جرایم توسط مهاجرین به خصوص مهاجرین افغان میباشد، که عوامل مختلف ازجمله جنگ چندین سال درافغانستان میباشد که درمحیط جنگ وعدم موجودیت حاکمیت قانون با روحیه عدم شناخت از قانون وعدم قانون پذیر تربیه شده اند . این یکی ازعوامل میباشد که یکتعداد آنان مرتکب جرایم مانند سایرمهاجرین تازه وارد شده ومیشوند.     

با نظرداشت نکات فوق، طبق تصمیم اوایل سال ۲۰۱۵ (بوندسامت ) نسبت محدود بودن مهاجرین افغان، فراگیری کورسهای لسان آلمانی دربعضی جمهوریتهای آلمان محدود گردید، عدم موجودیت کورسها،سبب غفلت  وعدم مصروفیت مهاجرین شده است.چراکه فراگیری لسان آلمانی برعلاوه  آموختن لسان آلمانی،تربیه گاه خوب جهت انضباط وقانون پذیری درمراحل ابتدائی مهاجرت میباشد. باتذکراینکه دراواخرسال ۲۰۱۵ مهاجرین افغان بعدازمهاجرین سوریه ، ، دردرجه دوم قرار دارند،امیدواریم تا با توجه به این مطلب ، در زمینه فراگیری کورس های لسان آلمانی هدایات لازم لطف فرمائید. 

انجمن افغانان مقیم اروپا صمیمانه تقاضا مینماید که با درنظر داشت مطالب فوق و درک معضلات مهاجرین افغان که حیات شان با عودت مجدد واجباری درخطرقرار میگیرد ، با روحیه انسان دوستی که وجود دارد،درزمینه تجدید نظربرتصامیم خویش جهت قبولی پناهنده گی وعدم دیپورت اجباری  آنان اتخاذ فرمائید.  

                                                          بااحترام