جایگاه چین در سیاست خارجی ترامپ

  ترامپ در ادامه استراتژی آمریکا برای تحدید چین و وادار کردن این کشور به رعایت قوانین تجاری جهانی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد، با رویکردی متفاوت از دیگر روئسای جمهوری کشور تلاش دارد با به راه انداختن جنگ تجاری از صنایع و مشاغل آمریکایی حمایت کند

Continue Reading