مختصری در باره جشنواره های ناحیوی در شهر گتنبرگ – سویدن

    موجودیت نواحی مختلف در شهر گتنبرگ سویدن با داشتن صلاحیتهای وظیفوی رهبری شان در امور داخلی که پس از دوره های معین از جانب مردم انتخاب میشوند, مسئله خود ارادیت ساکنین آنرا متبلور میسازد که نمایانگر سهم فعال شهروندان این نواحی در اتخاذ تصامیم برای رفاء جامعه میباشد

Continue Reading