سرود کارگر – عبدالو کیل کوچی

عمومی

کارگر کارم و بازوی توا نای وطن

جانم فدای وطن

بزرگرم خادم نان آور کارای وطن

جانم فدای وطن

درپیُ مزرعه مکسب فابریکه روان

برفاه همه گان

تا بر آورده شود خواست وتمنای وطن

جانم فدای وطن

خانه ونان لباس صحت وتحصیلات

هدف عالییُ ماست

سازم از خاک سیه گلشن زیبای وطن

جانم فدای وطن

شهر وبازار پر از حاصل تولیداتم

 کار وامکاناتم  

تا که اکمال شود مبرمیتهای وطن

جانم فدای وطن

چرخه ی چوبی داس چکش انترنیت

همه دستا وردیست

هست انگیزه به هر کارگردانای وطن

جانم فدای وطن

زنده بادا وطن ومردم زحمتکش ما

کوشش و جوشش ما

کار وتولید بود قوت دلهای وطن

جانم فدای وطن

گرچه از گردش سرمایه ستم بسیار است

ظلم واستثمار است

راه ما جنبش رزم است به پهنای وطن

جانم فدای وطن

خیز زنجیر اسارت شکن ای پیشآهنگ

تا شوی رسته زجنگ

هم موفق شود اندیشه والای وطن

جانم فدای وطن

وقت بیداری و همبستگی وهمیاریست

وحدت و همکاریست

بهر نابودی اندوه و المهای وطن

جانم فدای وطن

گر شود کارگر روشنگر هم دهقانا ن

همه یکپارچه روان

حل شود مشکل امروزی وفردای وطن

جانم فدای وطن

به همه کارگر و زحمتکش این کشور ما

خلق دانشور ما

وحدت است ضامن پیروزییُ علیای وطن

جانم فدای وطن

ای خوش آندم که شود تا سر کویش برسم

بر رهش بوسه زنم

تا کنم سر مه چشم ، خاک سرآپای وطن

جانم فدای وطن

جانم فدای وطن

جانم فدای وطن

عبدالو کیل کوچی