فطرت آزاد – عبدالو کیل کوچی

عمومی

   

همت والای افغان بُود نمودی درجهان

از بُد پیکار او ګردید انګلیس ناتوان

شاه امان الله علمدار رهء آزاده ګی

کاخ استعمار فرو پاشید ازو درخاوران

بیرق سه رنګ ما دایم بلند در اهتزاز

کشور ما مستقل اندر صف آزاده ګان

این موهبت را ستاید هر کی او اګاه بود

سر بلند باشد کسی دارد زاصلافش نشان

وای بر آن افغان اسیر فتنه و دام و فریب

نفی میدارد مقام و منزلش را درجهان

ذهن دربند میشود ازخود برون چون بندهء

دور میګردد زاصلش در مسیر دیګران

فکر آزادی بری در فطرت آزاد خلق

سر بلند است ملتی کو را بود بر خود ګمان