ائتلا ف غارتګران- ف.بری

عمومی

       –  

باز هم غوغا و فتنه ګشته بر پا در وطن

دست باهم داده اند غارتګران در انجمن

با شعار امن و صلح و پیشرفت و ارتقا

می فریبند خلقی را با حیله و مکر و فتن

پیشرفت و اعتلا در پرتو عرفان بود

جاهلان موئتلف هستند خلاف علم و فن

(لچ مرغانی) کنون سالار و رهبان ګشته اند

با جهاد خانه ویران در رکاب اهرمن

این وطن چوروچپاول ګشت بخواست دشمنان

قتل و غارت بود فرمان بر ضد هر هموطن

این سیه کاران عریان اند زدید مردمان

این کفن دزدان همه خارند به چشم مرد و زن

با وقاحت ادعای رهبری دارند کنون

نیستند این ها بری جز دستهء زاغ و زغن

ف.بری